Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Ogłoszenie o konkursie w ramach poddziałania 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI

29.01.2016 Kategoria: 3 Gospodarka niskoemisyjna, 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Nabory wniosków, Ogłoszenia, Wiadomości, Wyniki, Zakończone

Etapy weryfikacji:Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.03.03.01-IZ.00-02-063/16 dla Poddziałania 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI.

Komunikaty

Informacje ogólne

 

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI

Nabór w trybie konkursowym – ukierunkowany na Obszary Strategicznej Interwencji:

 • Zachodni Obszar Interwencji[1] (ZOI);
 • Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji[2] (LGOI);
 • Obszar Interwencji Doliny Baryczy[3] (OIDB);
 • Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej[4] (OIRW);
 • Obszar Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka[5] (ZKD);

Na każdy z ww. obszarów OSI przeznaczona jest odrębna alokacja i dla każdego OSI tworzone będą odrębne listy rankingowe projektów.

W ramach naboru (dostępnej alokacji) aplikować mogą wnioskodawcy, których budynki zlokalizowane są na obszarze danego OSI.

Pełna nazwa i adres właściwej instytucji organizującej konkurs:

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pełniąca rolę Instytucji Organizującej Konkurs.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław.

Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu:

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym w osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna w trybie konkursowym, tj.:Typ 3.3 A Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej.Budynki użyteczności publicznej – zgodnie z definicją ujętą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z poźn. zm.). Jeśli budynek zamieszkania zbiorowego spełnia jednocześnie definicję budynku użyteczności publicznej, również może być przedmiotem projektu.Kategorią interwencji dla niniejszego konkursu jest kategoria 013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Typy beneficjentów: O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST;
 • jednostki organizacyjne JST;
 • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego;
 • organizacje pozarządowe;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.Do identyfikacji podmiotu publicznego należy stosować definicję zapisaną w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Podmioty publiczne mogą realizować projekt w zakresie budynków użyteczności publicznej.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w konkursie:
 

Ogółem alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 20 383 660,74 EUR tj. 87 951 419,36 PLN

Alokacja w ramach konkursu zostanie podzielona na 5 OSI:

 • Zachodni Obszar Interwencji (ZOI) 2 751 233 EUR tj. 11 665 228 PLN;
 • Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji (LGOI) 4 563 860 EUR tj. 19 350 766 PLN;
 • Obszar Interwencji Doliny Baryczy (OIDB) 2 312 520 EUR tj. 9 805 085 PLN;
 • Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej (OIRW) 2 307 180 EUR tj. 9 782 443 PLN;
 • Obszar Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka (ZKD) 3 453 429 EUR tj. 14 642 539 PLNAlokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w styczniu 2016 r., 1 EUR = 4,2400 PLN.Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie wyboru projektów przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Minimalna wartość projektu: Minimalna całkowita wartość projektu: 50 000 PLN
Maksymalna wartość projektu: Nie dotyczy

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu:

 

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:

 • w przypadku projektów nie generujących dochodu oraz nie objętych regułami pomocy publicznej – 85%;
 • w przypadku projektów nieobjętych regułami pomocy publicznej ale generujących dochód – zgodnie z wyliczeniami luki finansowej ale nie więcej niż 85%;
 • w przypadku projektów objętych regułami pomocy publicznej i generujących dochód – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 85%;
 • w przypadku projektów objętych regułami pomocy publicznej i nie generującymi dochodu – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 85%.W przypadku projektów częściowo objętych pomocą publiczną powyższe zasady stosuje się do każdej z części, co oznacza, że poziom dofinansowania projektu określa się oddzielnie dla każdej części. W takim przypadku łączny poziom maksymalnego dofinansowania w projekcie może być wyższy niż wynikający z reguł pomocy publicznej (ale nie więcej niż 85%).

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych:

 

Minimalny wkład własny beneficjenta na poziomie projektu wynosi:

 • w przypadku projektów nie generujących dochodu oraz nie objętych regułami pomocy publicznej – 15%;
 • w przypadku projektów nieobjętych regułami pomocy publicznej ale generujących dochód – zgodnie z wyliczeniami luki finansowej ale nie mniej niż 15%;
 • w przypadku projektów objętych regułami pomocy publicznej i generujących dochód – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie mniej niż 15%;
 • w przypadku projektów objętych regułami pomocy publicznej i nie generującymi dochodu – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie mniej niż 15%.
Termin, miejsce
i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu:
 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie www.snow-umwd.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8.00 dnia 6 maja 2016 r. do godz. 15.00 dnia 25 maja 2016 r.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami) w terminie do godz. 15.00 dnia 25 maja 2016 r. Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu: Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie dostępnym poniżej, w dokumentacji konkursowej.
Dowiedz się więcej – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane na adresy poczty elektronicznej:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane poniżej w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.[1] W skład Zachodniego Obszaru Interwencji wchodzą Gminy: miejskie – Bolesławiec, Lubań, Świeradów-Zdrój, Zawidów, Zgorzelec; wiejskie- Bolesławiec, Gromadka, Osiecznica, Warta Bolesławiecka, Lubań, Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Zgorzelec oraz miejsko-wiejskiej – Nowogrodziec, Leśna, Olszyna, Lwówek Śląski, Bogatynia, Pieńsk, Węgliniec.

[2] W skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru interwencji wchodzą Gminy: miejskie – Jawor, Głogów, Chojnów, Lubin, Legnica; wiejskie – Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie, Złotoryja, Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Żukowice, Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Marciszów, Miłkowice, Ruja, Lubin, Rudna, Gaworzyce, Grębocice, Radwanice oraz miejsko-wiejskiej – Prochowice, Ścinawa, Chocianów, Polkowice, Przemków, Bolków.

[3] W skład Obszaru Interwencji Doliny Baryczy wchodzą Gminy: wiejskie – Jemielno, Niechlów, Cieszków, Krośnice, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Zawonia, Wińsko oraz miejsko-wiejskie – Góra, Wąsosz, Milicz, Bierutów, Międzybórz, Syców, Twardogóra, Prusice, Żmigród, Brzeg Dolny, Wołów.

[4] W skład Obszaru Interwencji Równiny Wrocławskiej wchodzą Gminy: miejskie – Oława, wiejskie – Domaniów, Oława, Borów, Kondratowice, Przeworno, Kostomłoty, Malczyce, Udanin, Jordanów Śląski, Mietków oraz miejsko-wiejskie – Strzelin, Wiązów, Środa Śląska.

[5] W skład Obszaru Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka wchodzą Gminy: miejskie – Bielawa, Dzierżoniów, Pieszyce, Piława Górna, Duszniki-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój; wiejskie – Dzierżoniów, Łagiewniki, Kłodzko, Lewin Kłodzki, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice oraz miejsko-wiejskie – Niemcza, Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna, Bardo, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok.Dokumentacja konkursowa:Załącznik nr 1 do RegulaminuZałącznik nr 2 do RegulaminuZałącznik nr 3 do Regulaminu Kryteria wyboru – OSIZałącznik nr 4 do Regulaminu Lista wskaźników – OSIKomunikaty i wyjaśnienia do naboru:Często zadawane pytania i odpowiedzi:

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus

Zapraszamy na nową stronę


Jeśli szukasz informacji o programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - zapraszamy na nową stronę https://funduszeuedolnoslaskie.pl/

 

 

Jeśli szukasz informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  - pozostań na tej stronie .

This will close in 0 seconds