Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

RODO

Procedura zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020 zobowiązuje beneficjenta do informowania Instytucji Zarządzającej RPO WD o: 

  • wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych uzyskanych w związku z realizacją Projektu i Umowy oraz ich niewłaściwym użyciu. Zgłoszenie powinno zawierać elementy określone w art. 33 ust. 3 RODO; 
  • wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem; 
  • wynikach kontroli prowadzonych przez uprawnione podmioty, wraz z informacją o podjętych w ich wyniku działaniach naprawczych i sposobie wykonania zaleceń, w przypadku, gdy były wydane; 
  • każdym przypadku uzyskania dostępu do danych innego użytkownika/Beneficjenta gromadzonych w Centralnym systemie teleinformatycznym lub Systemie Naboru i Oceny Wniosków (SNOW) lub SOWA EFS RPDS; 
  • każdym przypadku naruszenia przez Beneficjenta lub jego pracowników pozostałych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych, wynikających z RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz z zapisów Umowy, jeżeli mogą one dotyczyć danych osobowych uzyskanych i przetwarzanych w związku z realizacją Projektu i Umowy. 

Naruszenia ochrony danych osobowych rozumiane są jako naruszenia bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 

Rodzaje naruszeń:  • naruszenie poufności danych – dochodzi do nieuprawnionego lub przypadkowego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych; 
  • naruszenie integralności danych – dochodzi do nieuprawnionego lub przypadkowego zmodyfikowania danych osobowych; 
  • naruszenie dostępności danych – dochodzi do przypadkowej lub nieuprawnionej utraty dostępu do danych osobowych lub zniszczenia danych osobowych.Zgłoszenie powinno być przekazane do Instytucji Zarządzającej RPO WD bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia. W ciągu 24 godzin należy przekazać informacje, które na ten moment udało się ustalić. Jak tylko uda się określić kolejne szczegóły związane z zaistniałym naruszeniem, należy niezwłocznie uzupełnić zgłoszenie o nowe informacje. 

W przypadku zgłoszenia dotyczącego naruszenia ochrony danych osobowych, zgłoszenie powinno zawierać

-opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych (kategorię i liczbę osób oraz kategorię i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie); 

-imię i nazwisko, dane kontaktowe osób zgłaszających; 

-opis możliwych konsekwencji naruszenia danych osobowych; 

-proponowane środki w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, a w stosownych przypadkach środki w  celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków. 

Zgłoszenia dotyczące naruszeń danych osobowych, których zakres obejmuje Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 należy przekazać na adres: inspektor@umwd.pl

Zgłoszenia związane z naruszeniem ochrony danych osobowych przechowywanych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym, prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych; oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania, należy zgłaszać na adres: amiz.rpds@dolnyslask.pl


Zalecane wzory obowiązków informacyjnych wobec osób, których dane osobowe beneficjent przetwarza w związku z realizacją projektu, wynikające z Rozdziału III Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)  

http://rpo.dolnyslask.pl/skorzystaj-2-2-2/pobierz-wzory-dokumentow/
Klauzule informacyjne związane z przetwarzaniem przez IZ RPO WD danych osobowych: 

Klauzula informacyjna RODO dla osób, których dane zawarte zostały w informacjach (zgłoszeniach) dotyczących sytuacji mogących stanowić nadużycie w procesie realizacji RPO 2014 – 2020 (art. 13)


Klauzula informacyjna RODO dla osób, których dane zawarte zostały w informacjach (zgłoszeniach) dotyczących sytuacji mogących stanowić nadużycie w procesie realizacji RPO 2014 – 2020 (art. 14)


Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych_osoby trzecie_RPO WD 2014-2020 w zakresie EFS


Klauzula informacyjnych dla kandydatów na ekspertów i ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (EFS) w zakresie RODO


Klauzula informacyjna dla osób, które złożyły dokumenty w ramach naboru kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i nie zostały wpisane do wykazów kandydatów na ekspertów (EFS) w zakresie RODO

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś

Zapraszamy na nową stronę


Jeśli szukasz informacji o programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - zapraszamy na nową stronę https://funduszeuedolnoslaskie.pl/

 

 

Jeśli szukasz informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  - pozostań na tej stronie .

This will close in 0 seconds