Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Rzecznik Funduszy Europejskich RPO WD 2014-2020

Zarząd Województwa Dolnośląskiego – jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – powołał Rzecznika Funduszy Europejskich, który od  1 grudnia 2017 r. funkcjonuje w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Czym zajmuje się Rzecznik?

Rzecznik Funduszy Europejskich, poprzez kontakt z wnioskodawcami, beneficjentami oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem funduszy jest odpowiedzialny za przyjmowanie i analizowanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w realizacji RPO WD 2014-2020 oraz udzielanie wyjaśnień w tym zakresie.

W związku z tym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktowania się z Rzecznikiem.Do zadań Rzecznika należy również:

 • przyjmowanie zgłoszeń o charakterze skarg i wniosków;
 • dokonywanie przeglądów procedur stosowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020;
 • formułowanie propozycji usprawnień dla instytucji.

 

Zgłoszenia mogą dotyczyć:

 • przewlekłości i nieterminowości postępowań i procedur;
 • organizacji procedur, takich jak nabór wniosków, ocena wniosków o dofinansowanie, ocena wniosków o płatność, kontrola itp.;
 • niejasności lub braku stosownych informacji;
 • nadmiernych lub nieuzasadnionych wymagań;
 • zastrzeżeń odnośnie poziomu obsługi;
 • utrudnień związanych z korzystaniem z funduszy europejskich;
 • propozycji zmian i usprawnień w realizacji RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020;
 • innego rodzaju zgłoszeń dotyczących utrudnień.Kto może przekazać zgłoszenie?

Zgłoszenie do Rzecznika może przekazać każdy podmiot zainteresowany wdrażaniem funduszy np. wnioskodawca lub beneficjent.

Jak dokonać zgłoszenia?Zgłoszenie do Rzecznika można złożyć:

 • pisemnie (z dopiskiem „zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”)listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14

50-411 Wrocław

poprzez doręczenie do

Kancelarii  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14

pok. 101 I piętro

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30

 • elektronicznie na adres e-mail: rfe@dolnyslask.pl
 • osobiście w godzinach pracy urzędu (po uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr 71 776 93 14) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Kontroli i Skarg Rzecznik Funduszy Europejskich Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14 pokój 328e III piętro

Jakie są wymagania dotyczące zgłoszenia ?

W zgłoszeniu proszę przekazać niezbędne informacje, które umożliwią jak najsprawniejsze rozpatrzenie zgłoszenia:    

 1. imię i nazwisko zgłaszającego (lub nazwę podmiotu);
 2. dane do kontaktu;
 3. opis sprawy wraz z ewentualnymi załącznikami w postaci dokumentów dotyczącymi zgłoszenia.

Zgłoszenia niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz danych kontaktowych umożliwiających udzielenie odpowiedzi zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Czas i sposób rozpatrzenia zgłoszenia

Rzecznik Funduszy Europejskich udziela odpowiedzi w formie, w jakiej otrzymał zgłoszenie.

Zgłaszający może określić inną formę udzielenia odpowiedzi. Wówczas konieczne jest podanie danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi w tej formie.

Zgłoszenia do Rzecznika Funduszy Europejskich rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia ich wpływu*.

Czym nie może zająć się Rzecznik?

Rzecznik Funduszy Europejskich nie prowadzi między innymi postępowań:

 1. administracyjnych, prokuratorskich i sądowych;
 2. procedury odwoławczej**;
 3. wniosków o udzielenie informacji publicznej***.Ważne

Wystąpienie do Rzecznika Funduszy Europejskich nie wstrzymuje toku postępowań prowadzonych przez inne organy oraz biegu terminów dotyczących tych postępowań.

Rzecznik Funduszy Europejskich nie udziela porad dotyczących możliwości uzyskania dofinansowania projektów. Zadanie to realizują Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Dane kontaktowe do Punktów znajdują się na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty.

Formularz zgłoszeniowy
*stosowanie odpowiednio przepisy Działu VIII Skargi i Wnioski zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.),

** w rozumieniu rozdziału 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),

*** na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.).Raport z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich RPO WD 2014-2020 za rok 2017Raport z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich RPO WD 2014 – 2020 za rok 2018Raport z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich RPO WD 2014 – 2020 za rok 2019Raport z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich RPO WD 2014-2020 za rok 2020Raport z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich RPO WD 2014-2020 za rok 2021Raport z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich RPO WD 2014-2020 za rok 2022Raport z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich RPO WD 2014-2020 za 2023 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś

Zapraszamy na nową stronę


Jeśli szukasz informacji o programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - zapraszamy na nową stronę https://funduszeuedolnoslaskie.pl/

 

 

Jeśli szukasz informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  - pozostań na tej stronie .

This will close in 0 seconds