Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Ogłoszenie o konkursie w ramach poddziałania 7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – OSI (Infrastruktura szkół ponadgimnazjalnych zawodowych)

29.03.2016 Kategoria: 7 Infrastruktura edukacyjna, 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Nabory wniosków, nauka i edukacja, Ogłoszenia, Wiadomości, Wyniki, Zakończone

Etapy weryfikacji:

Listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów w ramach naboru nr RPDS.07.02.01-IZ.00-02-091/16

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru proj. i uzyskały największą liczbę pkt., z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – LGOI

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru proj. i uzyskały największą liczbę pkt., z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – OIRW

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru proj. i uzyskały największą liczbę pkt., z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – ZKD

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru proj. i uzyskały kolejno największą liczbę pkt., z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – ZOI

Regulamin KOP – IZ RPO WD

Skład Komisji Oceny Projektów


Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru RPDS.07.02.01-IZ.00-02-091/16


Lista wniosków po weryfikacji technicznej skierowanych do KOP 091 7.2 OSILista projektów złożonych w ramach naboru 091 7.2 OSIOgłoszenie o konkursie nr RPDS.07.02.01-IZ.00-02-091/16 dla Poddziałania 7.2.1Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – OSI (Infrastruktura szkół ponadgimnazjalnych zawodowych).

Komunikaty

Informacje ogólne

 

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową  – konkursy horyzontalne –nabór na OSI

Nabór w trybie konkursowym – ukierunkowany na Obszary Strategicznej Interwencji:

 • Zachodni Obszar Interwencji[1] (ZOI);
 • Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji[2] (LGOI);
 • Obszar Interwencji Doliny Baryczy[3] (OIDB);
 • Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej[4] (OIRW);
 • Obszar Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka[5] (ZKD);

[1] W skład Zachodniego Obszaru Interwencji wchodzą Gminy: miejskie – Bolesławiec, Lubań, Świeradów-Zdrój, Zawidów, Zgorzelec; wiejskie- Bolesławiec, Gromadka, Osiecznica, Warta Bolesławiecka, Lubań, Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Zgorzelec, Zagrodno oraz miejsko-wiejskiej – Nowogrodziec, Leśna, Olszyna, Lwówek Śląski, Bogatynia, Pieńsk, Węgliniec.

[2] W skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru interwencji wchodzą Gminy: miejskie – Jawor, Głogów, Chojnów, Lubin, Legnica; wiejskie – Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie, Złotoryja, Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Żukowice, Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Marciszów, Miłkowice, Ruja, Lubin, Rudna, Gaworzyce, Grębocice, Radwanice oraz miejsko-wiejskiej – Prochowice, Ścinawa, Chocianów, Polkowice, Przemków, Bolków.

[3] W skład Obszaru Interwencji Doliny Baryczy wchodzą Gminy: wiejskie – Jemielno, Niechlów, Cieszków, Krośnice, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Zawonia, Wińsko oraz miejsko-wiejskie – Góra, Wąsosz, Milicz, Bierutów, Międzybórz, Syców, Twardogóra, Prusice, Żmigród, Brzeg Dolny, Wołów.

[4] W skład Obszaru Interwencji Równiny Wrocławskiej wchodzą Gminy: miejskie – Oława, wiejskie – Domaniów, Oława, Borów, Kondratowice, Przeworno, Kostomłoty, Malczyce, Udanin, Jordanów Śląski, Mietków oraz miejsko-wiejskie – Strzelin, Wiązów, Środa Śląska.

[5] W skład Obszaru Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka wchodzą Gminy: miejskie –  Bielawa, Dzierżoniów, Pieszyce, Piława Górna, Duszniki-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój; wiejskie – Dzierżoniów, Łagiewniki, Kłodzko, Lewin Kłodzki, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice oraz miejsko-wiejskie – Niemcza, Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna, Bardo, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok.

Pełna nazwa i adres właściwej instytucji organizującej konkurs:

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pełniąca rolę Instytucji Organizującej Konkurs.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław.

Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu:

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów określone dla działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałania 7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne (Infrastruktura szkół ponadgimnazjalnych zawodowych):

7.2.A Przedsięwzięcia prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków nauczania zwłaszcza w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę[1] lub adaptację (w tym także zakup wyposażenia) placówek i szkół ponadgimnazjalnych, w tym zawodowych i specjalnych.7.2.B Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych.

7.2.C Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. uczniów niepełnosprawnych, uczniów szczególnie uzdolnionych.

7.2.D Przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego oraz tworzenie w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia, doposażenie warsztatów, pracowni itp. wraz z ewentualnym  dostosowaniem/adaptacją pomieszczeń na potrzeby zakupionego wyposażenia.7.2.E Przedsięwzięcia z zakresu budowy nowych obiektów służących praktycznej nauce zawodu.Budowa nowych obiektów służących praktycznej nauce zawodu jest możliwa wyłącznie w sytuacji, gdy przebudowa, rozbudowa lub adaptacja istniejących budynków nie jest możliwa lub jest nieuzasadniona ekonomicznie oraz musi uwzględniać trendy demograficzne zachodzące na danym obszarze.Możliwe jest łączenie ww. typów projektów – o wyborze typu decyduje struktura wydatków kwalifikowalnych (ich większościowy udział).Wszystkie przedsięwzięcia związane z poprawą warunków kształcenia będą uwzględniać konieczność dostosowaniem infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jako obowiązkowy element projektu).Możliwe są działania poprawiające efektywność energetyczną, analogiczne do działania 3.3 RPO WD „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” (schematy 3.3 A i 3.3 B). Wartość takich inwestycji nie może przekraczać 49% wartości  wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie.Preferowane będą projekty:

 • dostosowujące szkoły do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • zapewniające rozwój infrastruktury w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych (wyposażenie pracowni);
 • komplementarne z przedsięwzięciami realizowanymi w obszarze edukacji współfinansowanymi z EFS.Nie będą finansowane:

 • Wydatki związane z termomodernizacją przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
 • Wydatki ponoszone na infrastrukturę oraz zakup wyposażenia wykorzystywanego na potrzeby kształcenia ustawicznego.
 • Wydatki na infrastrukturę szkolnictwa ponadgimnazjalnego ogólnego[2].
 • Wydatki ponoszone na budowę nowych obiektów nie służących praktycznej nauce zawodu oraz rozbudowę obiektów nie służących praktycznej nauce zawodu o budynki trwale nie połączone z istniejącym już obiektem.
 • Koszty zagospodarowania terenu wokół szkół i placówek oraz budowa dróg dojazdowych, wewnętrznych i parkingów.
 • Wydatki na zakup używanych środków trwałych.Kategorią interwencji (zakresem interwencji dominującym) dla niniejszego konkursu jest kategoria 050 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych

Typy beneficjentów: O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • organy prowadzące szkoły, w tym organizacje pozarządowe;
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w konkursie:
 

Alokacja w ramach konkursu zostanie podzielona na 5 OSI.

Ogółem alokacja przeznaczona na Zachodni Obszar Interwencji (ZOI) wynosi –
1 363 276 Euro, tj.  5 948 109 zł;

Ogółem alokacja przeznaczona na Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji (LGOI) wynosi – 2 155 773 Euro, tj.  9 405 853 zł;

Ogółem alokacja przeznaczona na Obszar Interwencji Doliny Baryczy (OIDB) wynosi –1 240 855 Euro, tj. 5 413 974 zł;

Ogółem alokacja przeznaczona na Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej (OIRW) wynosi –   944 874 Euro, tj.   4 122 579 zł;

Ogółem alokacja przeznaczona na Obszar Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka (ZKD) wynosi –  1 439 222 Euro, tj.  6 279 469 zł.

Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w marcu 2016  r., 1 euro = 4, 3631 zł.

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów .

Minimalna wartość projektu: Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:

 • 50 tys. PLN w przypadku projektów dotyczących wyłącznie wyposażenia;
 • 100 tys. PLN w przypadku pozostałych projektów infrastrukturalnych.
Maksymalna wartość projektu:

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 12 mln PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dotyczy jednej szkoły/placówki.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu:

 

Poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych

 

 

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych:

 

Minimalny wkład własny beneficjenta na poziomie projektu wynosi 15%

 

 

Termin, miejsce
i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu:
 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie od godz. 8.00 dnia 6 maja 2016 r. do godz. 15.00 dnia 24 czerwca 2016 r.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami) w terminie do godz. 15.00 dnia 24 czerwca  2016 r. Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu: Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie, który dostępny jest poniżej w ramach dokumentacji konkursowej.
Dowiedz się więcej – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane na adresy poczty elektronicznej:
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane poniżej w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.

[1] Pod pojęciem rozbudowy rozumie się sytuację w której, rozbudowywana część obiektu będzie funkcjonalnie i rzeczywiście połączona z istniejącą częścią szkoły

[2] Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z infrastrukturą szkół ponadgimnazjalnych ogólnych. Jeśli wnioskodawca nie ma możliwości wykazania kosztów w podziale na  szkołę ponadgimnazjalną zawodową/szkołę ponadgimnazjalną ogólną  należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności szkoły ponadgimnazjalnej ogólnej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne.Dokumentacja konkursowa:Komunikaty i wyjaśnienia do naboru:Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus