Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Ogłoszenie o konkursie w ramach poddziałania 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT WrOF (Infrastruktura przedszkolna)

30.12.2015 Kategoria: 7 Infrastruktura edukacyjna, 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Nabory wniosków, nauka i edukacja, Ogłoszenia, Wiadomości, Wyniki, Wyniki naborów wniosków, Wyniki naborów wniosków, Zakończone

Wyniki ocen:Ogłoszenie o konkursie nr RPDS. RPDS.07.01.02-IZ.00-02-041/15 dla Poddziałania 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT WrOF

Komunikaty

Informacje ogólne

 

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT WROF

Nabór w trybie konkursowym – dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Pełna nazwa i adres właściwej instytucji organizującej konkurs:

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) pełniące role Instytucji Organizującej Konkurs.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław

oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.

Porozumienie zawarte pomiędzy IZ RPO WD a Gminą Wrocław pełniącą funkcję lidera ZIT WrOF i pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD, reguluje zasady współpracy (prawa i obowiązki) w ramach ww. konkursu.

Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu:

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów określone dla działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną:

7.1.A Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym i wypełniania luki w dostępie do tego typu usług realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę, adaptację, budowę (w tym także zakupu wyposażenia) budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Budowa nowych obiektów przedszkolnych jest możliwa wyłącznie w sytuacji, gdy przebudowa, rozbudowa lub adaptacja istniejących budynków nie jest możliwa lub jest nieuzasadniona ekonomicznie oraz musi uwzględniać trendy demograficzne zachodzące na danym obszarze.

7.1.B Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym i wypełniania luki w dostępie do tego typu usług realizowane poprzez zakup wyposażenia do budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Powyższe wsparcie musi skutkować zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych (w każdym przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego objętym projektem) w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Liczba utworzonych w ramach udzielonego wsparcia nowych miejsc wychowania przedszkolnego odpowiada faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie gminy/miasta, na których są one tworzone. Interwencja nie jest możliwa w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej w obszarze objętym działaniami projektowymi może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc wychowania przedszkolnego.

Aby projekt mógł być realizowany, projektodawca musi wskazać wizję i kompleksowy plan wykorzystania wspartej w wyniku realizacji projektu infrastruktury i/lub zakupionego wyposażenia (konieczność uwzględnienia kwestii demograficznych, analizy ekonomicznej inwestycji po zakończeniu projektu).

Wszystkie przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jako obowiązkowy element projektu).

Możliwe jest łączenie ww. typów projektów 7.1.A i 7.1.B – o wyborze typu decyduje struktura wydatków kwalifikowalnych (ich większościowy udział).

Nie będą finansowane:

 • Wydatki na infrastrukturę szkolną w przypadku naborów skierowanych do przedszkoli[1];
 • Koszty zagospodarowania terenu[2] wokół przedszkoli i placówek oraz budowy dróg dojazdowych, wewnętrznych i parkingów;
 • Wydatki związane z termomodernizacją przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie.
 • Wydatki związane z zakupem placów zabaw przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
 • Wydatki dotyczące infrastruktury żłobków[3];
 • Wydatki na zakup używanych środków trwałych.

Kategorią interwencji (zakresem interwencji dominującym) dla niniejszego konkursu jest kategoria 052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem.

Typy beneficjentów:

Wsparcie udzielane będzie beneficjentom realizującym przedsięwzięcia na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • organy prowadzące przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, w tym organizacje pozarządowe;
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w konkursie:
 

Alokacja w ramach konkursu wynosi 3 133 141 Euro – 13 356 893 zł

Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w grudniu 2015 r., 1 euro = 4,2631 PLN.Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów

Minimalna wartość projektu: Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:

 • 50 tys. PLN w przypadku projektów dotyczących wyłącznie wyposażenia;
 • 100 tys. PLN w przypadku pozostałych projektów infrastrukturalnych.

 

Maksymalna wartość projektu:

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 12 mln PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dotyczy jednego obiektu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu:

 

Poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych

Wszystkie ww. regulacje dotyczące pomocy publicznej dostępne są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych:

 

Minimalny wkład własny beneficjenta na poziomie projektu wynosi 15%Wszystkie ww. regulacje dotyczące pomocy publicznej dostępne są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Termin, miejsce
i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu:
 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – Generator Wniosków – dostępny na stronie http://gwnd.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie

od godz. 8.00 dnia 1 lutego 2016 r. do godz. 15.00 dnia 15 kwietnia 2016 r.

Wnioski należy składać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Generatora.

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu: Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie dostępnym poniżej, w dokumentacji konkursowej.
Dowiedz się więcej – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane na adresy poczty elektronicznej:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane poniżej w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.[1] Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z infrastrukturą szkół. Dlatego należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności szkół w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne.

[2] Za wyjątkiem zakupu placu zabaw

[3] Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z infrastrukturą żłobków. Dlatego należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności żłobkowej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne.Dokumentacja konkursowa:


Uchwałą Nr 1716/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia  2016 r. ZWD zatwierdził zmianę w –załączniku nr 5 Liczba miejsc w przedszkolach na 1000 dzieci w wieku 3-6 lat w gminach Dolnego Śląska w 2013 r. – do Regulaminu konkursu nr RPDS.07.01.02-IZ.00-02-041/15

Komunikaty i wyjaśnienia do naboru:Często zadawane pytania i odpowiedzi:

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus

Zapraszamy na nową stronę


Jeśli szukasz informacji o programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - zapraszamy na nową stronę https://funduszeuedolnoslaskie.pl/

 

 

Jeśli szukasz informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  - pozostań na tej stronie .

This will close in 0 seconds