Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Ogłoszenie o konkursie w ramach poddziałania 4.2.1 – Gospodarka wodno-ściekowa – konkursy horyzontalne – nabór na OSI

31.05.2016 Kategoria: 4 Środowisko i zasoby, 4.2 Gospodarka wodno - ściekowa, Nabory wniosków, ochrona środowiska, Ogłoszenia, Wiadomości, Wyniki, Zakończone

Etapy weryfikacji:

Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.04.02.01-IZ.00-02-122/16 dla Poddziałania 4.2.1 – Gospodarka wodno-ściekowa –  konkursy horyzontalne – nabór na OSI.Komunikaty

 Informacje ogólne Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Środowisko
i zasoby, Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa:

Poddziałanie 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa – konkurs horyzontalny – nabór na OSI.

Nabór w trybie konkursowym – ukierunkowany na Obszary Strategicznej Interwencji – na projekty realizowane na obszarze danego OSI (Wnioskodawcy zobowiązani są do wyboru jednego OSI):

 • Zachodni Obszar Interwencji[1] (ZOI);
 • Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji[2] (LGOI);
 • Obszar Interwencji Doliny Baryczy[3] (OIDB);
 • Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej[4] (OIRW);
 • Obszar Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka[5] (ZKD);

Poddziałanie 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Nabór w trybie konkursowym – dla beneficjentów realizujących projekty na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.


Poddziałanie 4.2.3 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Nabór w trybie konkursowym – dla beneficjentów realizujących projekty na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej określonej w Strategii ZIT AJ.

Pełna nazwa i adres właściwych instytucji organizujących konkursy: Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz:

 • Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)
 • Miasto Jelenia Góra, któremu zostało powierzone zarządzanie Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej,

pełniące role Instytucji Organizującej Konkurs.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z naborem realizuje:

 • Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław.
 • Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej (pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław) na podstawie porozumienia  zawartego pomiędzy IZ RPO WD a Gminą Wrocław pełniącą funkcję lidera ZIT WrOF oraz funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD.
 • oraz ZIT AJ  (ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra) pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej na podstawie porozumienia  zawartego pomiędzy IZ RPO WD a Miastem Jelenia Góra pełniącym funkcję lidera ZIT AJ oraz funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD.
Przedmiot konkursów, w tym typy projektów podlegające dofinansowaniu:

Przedmiotem konkursów jest typ projektu określony dla działania 4.2.A Gospodarka wodno-ściekowa w osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, tj.:

4.2.A Projekty dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy i/lub modernizacji[6] zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach uwzględnionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) – od 2 do 10 tys. RLM, w tym:

 • sieci kanalizacji sanitarnej,
 • oczyszczalnie ścieków,
 • inwestycje w zakresie instalacji służących do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych (innego niż składowanie) – jako element projektu,
 • inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków – jako element projektu.

Dokumentem stanowiącym podstawę do oceny projektów jest IV aktualizacja Krajowego  Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) przyjęta przez Radę Ministrów 21 kwietnia 2016 r. wraz z  Master Planem  dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG (przyjętym przez Ministra Środowiska 15.05.2015 r.) zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach. 

Ocena zgodności przedsięwzięcia z KPOŚK i Master Planem dokonywana będzie poprzez sprawdzenie, czy aglomeracja oraz zakres prac planowanych do realizacji na obszarze aglomeracji zostały uwzględnione w ww. dokumentach.

Nie będą mogły być dofinansowane inwestycje realizowane w aglomeracjach nie ujętych w IV aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) oraz Master Planie o równoważnej liczbie mieszkańców wykraczającej poza przedział od 2 tys. do 10 tys.

W ramach wskazanego typu projektu możliwe jest uzyskanie wsparcia do wartości stanowiącej 15% wydatków kwalifikowalnych na inwestycje dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody będące elementem kompleksowych projektów regulujących gospodarkę wodno-ściekową (nie mogą być dofinansowane odrębne projekty dotyczące tylko inwestycji w urządzenia wodociągowe[7]), w tym:

 • sieci wodociągowe,
 • stacje uzdatniania wody,
 • zbiorniki umożliwiające pozyskiwanie wody pitnej,
 • urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody.

Dofinansowanie powyższej infrastruktury dopuszczone będzie w ramach kompleksowych projektów regulujących gospodarkę ściekową, tj. nie będą dofinansowywane wydatki dot. realizacji powyższych inwestycji na obszarach nie objętych systemem zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych.

Dofinansowanie inwestycji w zakresie instalacji służących do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych (innego niż składowanie) będącej elementem projektu, mającej na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (np. z biogazu), możliwe jest pod warunkiem ich wykorzystania wyłącznie na potrzeby własne operatora (tj. na działalność wodno-ściekową). W konkursie nie mogą więc być dofinansowane wydatki na instalacje, w przypadku których energia elektryczna i/lub cieplna pochodząca z wykorzystania osadów ściekowych przeznaczona jest na inne potrzeby (np. jest sprzedawana). Dotyczy to również wydatków na instalacje, które przewidują wykorzystanie takiej energii na potrzeby inne niż własne. Do wniosku o dofinansowanie niezbędne jest złożenie oświadczenia przez Wnioskodawcę w zakresie  produkcji i wykorzystania energii cieplnej i/lub elektrycznej w ramach projektu.

Dla konkursu ogłaszanego w ramach poddziałania 4.2.1. Gospodarka wodno-ściekowa – konkursy horyzontalne – nabór na OSI (RPDS.04.02.01-IZ.00-02-122/16) ww. typ projektu winien być realizowany na obszarze danego OSI.

Dla konkursu ogłaszanego w ramach poddziałania 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (RPDS.04.02.02-IZ.00-02-123/16) , ww. typ projektu musi być realizowany na obszarze ZIT WrOF.

Dla konkursu ogłaszanego w ramach poddziałania 4.2.3 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (RPDS.04.02.03-IZ.00-02-124/16), ww. typ projektu musi być realizowany na obszarze ZIT AJ.


Kategorie interwencji dla niniejszych konkursów:

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

021 Gospodarka wodna i ochrona wody pitnej (w tym gospodarowanie wodami w dorzeczu, dostarczanie wody, konkretne środki dostosowania do zmian klimatu, pomiary zużycia wody w wydzielonych obszarach sieci wodociągowej i u konsumentów, systemy naliczania opłat, ograniczanie wycieków)

022 Oczyszczanie ścieków

Typy beneficjentów: O dofinansowanie w ramach konkursów mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w konkursach:
 

Poddziałanie 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa – konkursy horyzontalne – nabór na OSI (RPDS.04.02.01-IZ.00-02-122/16)

Alokacja w ramach konkursu zostanie podzielona na 5 OSI.

Ogółem alokacja przeznaczona na Zachodni Obszar Interwencji (ZOI): 5 172 073 EUR, 22 695 056 PLN

Ogółem alokacja przeznaczona na Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji (LGOI): 6 282 640 EUR, 27 568 224 PLN

Ogółem alokacja przeznaczona na Obszar Interwencji Doliny Baryczy (OIDB): 8 503 777 EUR,  37 314 574 PLN

Ogółem alokacja przeznaczona na Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej (OIRW): 4 801 884 EUR, 21 070 667 PLN

Ogółem alokacja przeznaczona na Obszar Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka (ZKD): 5 912 451 EUR, 25 943 835 PLN

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 30 672 825 EUR, tj.  134 592 356 PLN.

Poddziałanie 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (RPDS.04.02.02-IZ.00-02-123/16)

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 8 500 000 EUR, tj. 37 298 000 PLN.

Poddziałanie 4.2.3 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (RPDS.04.02.03-IZ.00-02-124/16)

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 7 520 000 EUR, tj. 32 997 760 PLN.

Alokacje przeliczono po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w maju 2016  r. 1 euro = 4,3880 PLN.

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów w poszczególnych naborach.

Minimalna wartość projektu: Minimalna wartość projektu: 100 tys. PLN.
Maksymalna wartość projektu: Nie dotyczy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu:

 

Dofinansowanie UE na poziomie projektu:

 1. w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych;
 2. w przypadku projektu objętego pomocą publiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, kwota pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.

W ust. 2 art. 3 Rozporządzenia Komisji 1407/2013 z  dnia  18 grudnia 2013 r.  w   sprawie  stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, określony został  limit całkowitej pomocy de minimis  przyznany jednemu przedsiębiorstwu,  który  nie może przekroczyć 200.000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Jedno przedsiębiorstwo w tym znaczeniu może stanowić grupa podmiotów, które funkcjonują jako „jeden organizm gospodarczy”.  Zgodnie z definicją poprzez jedno przedsiębiorstwo rozumie się wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:

 1. jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;
 2. jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;
 3. jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;
 4. jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.

Ww. regulacje dotyczące pomocy publicznej dostępne są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych:

 

Wkład własny beneficjenta na poziomie projektu  wynosi co najmniej 15%.
Termin, miejsce
i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu:
 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie od godz. 8.00 dnia 4 lipca 2016 r. do godz. 15.00 dnia  18 lipca 2016 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku
o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków
o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej
z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami).

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich mieszczącej się pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Mazowiecka 17

50-412 Wrocław

II piętro, pokój nr 2020
 

b) kurierem lub pocztą na adres:
 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wydział Wdrażania EFRR

ul. Mazowiecka 17

50-412 Wrocław.

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku. Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w zamkniętej kopercie (lub innym opakowaniu np. pudełku), której opis zawiera następujące informacje:

 • pełna nazwa Wnioskodawcy wraz z adresem
 • wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr …………..
 • tytuł projektu
 • „Nie otwierać przed wpływem do Wydziału Wdrażania EFRR”.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty zakończenia naboru.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas dostarczyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu wnioskodawcy.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, IZ RPO WD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu:

Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie, który dostępny jest poniżej w ramach dokumentacji konkursowej oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) 

W ramach poddziałania 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (RPDS.04.02.02-IZ.00-02-123/16) dodatkowo  dokumentacja zamieszczona jest  na stronie www.zitwrof.pl.

W ramach poddziałania 4.2.3 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (RPDS.04.02.03-IZ.00-02-124/16) dodatkowo  dokumentacja zamieszczona jest  na stronie www.zitaj.jeleniagora.pl).

Dowiedz się więcej – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich lub na adresy poczty elektronicznej:Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane poniżej w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.

[1] W skład Zachodniego Obszaru Interwencji wchodzą Gminy: miejskie – Bolesławiec, Lubań, Świeradów-Zdrój, Zawidów, Zgorzelec; wiejskie- Bolesławiec, Gromadka, Osiecznica, Warta Bolesławiecka, Lubań, Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Zgorzelec, Zagrodno oraz miejsko-wiejskiej – Nowogrodziec, Leśna, Olszyna, Lwówek Śląski, Bogatynia, Pieńsk, Węgliniec.

[2] W skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru interwencji wchodzą Gminy: miejskie – Jawor, Głogów, Chojnów, Lubin, Legnica; wiejskie – Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie, Złotoryja, Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Żukowice, Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Marciszów, Miłkowice, Ruja, Lubin, Rudna, Gaworzyce, Grębocice, Radwanice oraz miejsko-wiejskiej – Prochowice, Ścinawa, Chocianów, Polkowice, Przemków, Bolków.

[3] W skład Obszaru Interwencji Doliny Baryczy wchodzą Gminy: wiejskie – Jemielno, Niechlów, Cieszków, Krośnice, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Zawonia, Wińsko oraz miejsko-wiejskie – Góra, Wąsosz, Milicz, Bierutów, Międzybórz, Syców, Twardogóra, Prusice, Żmigród, Brzeg Dolny, Wołów.

[4] W skład Obszaru Interwencji Równiny Wrocławskiej wchodzą Gminy: miejskie – Oława, wiejskie – Domaniów, Oława, Borów, Kondratowice, Przeworno, Kostomłoty, Malczyce, Udanin, Jordanów Śląski, Mietków oraz miejsko-wiejskie – Strzelin, Wiązów, Środa Śląska.

[5] W skład Obszaru Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka wchodzą Gminy: miejskie –  Bielawa, Dzierżoniów, Pieszyce, Piława Górna, Duszniki-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój; wiejskie – Dzierżoniów, Łagiewniki, Kłodzko, Lewin Kłodzki, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice oraz miejsko-wiejskie – Niemcza, Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna, Bardo, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok.

[6] jako modernizację systemu kanalizacyjnego rozumie się jedynie rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową.

[7] zgodnie z pkt. 16 art. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków urządzenia wodociągowe – rozumie się ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody;

Dokumentacja konkursowa:Komunikaty i wyjaśnienia:

Często zadawane pytania i odpowiedzi:

 

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus