Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Ogłoszenie o naborze dla poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF – konkurs nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-249/17

22.05.2017 Kategoria: 3 Gospodarka niskoemisyjna, 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Nabory wniosków, Ogłoszenia, Wiadomości, Wyniki, Zakończone

Etapy weryfikacji

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-249/17

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów

Regulamin KOP ZIT konkurs 14.09.2017

Lista projektów skierowanych do oceny Strategicznej ZIT WrOF – nabór nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-249/17

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej nr naboru RPDS.03.04.02-IZ.00-02-249/17

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru RPDS.03.04.02-IZ.00-02-249/17KomunikatyOgłoszenie o konkursie nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-249/17 dla poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF.

Informacje ogólne

 

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF.

Nabór w trybie konkursowym skierowany do beneficjentów realizujących projekty na obszarze ZIT WrOF;

Przez konkurs ogłaszany w ramach ZIT WrOF rozumie się prowadzony w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie ogłaszany na projekty o znaczeniu/zasięgu nie wykraczającym poza obszar ZIT WrOF.

Pełna nazwa i adres właściwej instytucji organizującej konkurs:

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) – pełniące role Instytucji Organizującej Konkurs.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z naborem realizuje:

– Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej (pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław) na podstawie porozumienia  zawartego pomiędzy IZ RPO WD a Gminą Wrocław pełniącą funkcję lidera ZIT WrOF oraz funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD.

Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu: Przedmiotem konkursów jest typ projektu określony dla działania 3.4 A a) Zakup i/lub modernizacja niskoemisyjnego taboru szynowego i autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich.

Typy wnioskodawców/beneficjentów:

 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
  • przedsiębiorcy będący zarządcami infrastruktury lub świadczący usługi w zakresie transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w konkursie:
 

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 10 429 220 EUR, tj. 44 027 995 PLN (alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w maju 2017  r., 1 euro = 4,2216 PLN).

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu ze względu na pozytywnie rozpatrywane protesty w ramach działania.

Minimalna wartość projektu: Minimalna całkowita wartość projektu: 200 000 PLN
Maksymalna wartość projektu: Nie dotyczy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu:

 

Dofinansowanie UE na poziomie projektu: maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych z zastrzeżeniem regulacji związanych z rekompensatą i luką finansową.

 

 

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych:

 

Wkład własny beneficjenta na poziomie projektu: co najmniej 15%;
Termin, miejsce
i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu:
 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-umwd.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie od godz. 8.00 dnia 22 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 dnia 20 lipca 2017 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto w ww. terminie (do godz. 15.00 dnia 20 lipca 2017 r.)  do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji Generator Wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami).

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej.

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście lub za pośrednictwem kuriera do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich mieszczącej się pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Mazowiecka 17

50-412 Wrocław

II piętro, pokój nr 2019

b) za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego,  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Mazowiecka 17

50-412 Wrocław

II piętro, pokój nr 2019

Zgodnie z art. 57 § 5 KPA termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w zamkniętej kopercie, (lub innym opakowaniu np. pudełku) której opis zawiera następujące informacje:

  • pełna nazwa Wnioskodawcy wraz z adresem
  • wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr …………..
  • tytuł projektu
  • numer wniosku o dofinansowanie
  • „Nie otwierać przed wpływem do Wydziału Wdrażania EFRR”.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas dostarczyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu wnioskodawcy.

IZ RPO WD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu: Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie, który dostępny jest wraz z załącznikami poniżej w ramach dokumentacji konkursowej oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) i na www.zitwrof.pl.Dokumentacja konkursowa

Ogłoszenie o konkursie 3.4.2 – ZIT WrOF

Regulamin-3_4_2-ZIT-WrOF-v2

Załącznik nr 1 do regulaminu – Kryteria_wyboru_3_4_2_ZIT WrOF_typ_a

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu -Wskaźniki – 3_4_2_ZIT_WrOF_typ_a

Załącznik nr 3 do regulaminu powierzchnia i ludność

Strategia ZIT WrOF_październik-2016_z-pozytywnymi-opiniami

Wzór-wniosku

Deklaracja N2000

Deklaracja RDW

formularz pomoc inna niz pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie

formularz zakres informacji pomoc de minimis – przedsiębiorstwo

formularz zakres informacji pomoc de minimis

instrukcja wypełniania wniosku v3

oświadczenie o braku pomocy publ pomoc de minimis

oświadczenie pomoc de minimis

Oświadczenie – analiza OOŚ z instrukcją

oświadczenie-VAT-dla-Partnera-zał.-do-WND-v.2.0a

oświadczenie-VAT-dla-Podmiotu-realizującego-Projekt-zał.-do-WND-v.2.0a

oświadczenie-VAT-dla-Wnioskodawcy-zał.-do-WND-v.2.0a

poziom wsparcia w projektach partnerskich

szerokie pełnomocnictwo

UOKiK Pomoc publiczna-informacje dodatkowe

wkład niepieniężny – projekty bez pomocy publicznej

wkład niepieniężny – projekty z częściową pomocą publiczna

wkład niepieniężny – projekty z pomocą publiczna

Wzór umowy EFRR 2014 2020_ ver_ 10_30_marca 17

Załącznik nr 1 Harmonogram rzeczowo- finansowy bez budż.państw.

Załącznik nr 1a Harmonogram rzecz-finan. dla projektów z budżetem Państwa

Załącznik nr 2 Harmonogram zamówień dla Projektu

Załącznik nr 3 Harmonogram płatności

Załącznik nr 4 Montaż finansowy Projektu

Załącznik nr 5 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji

Załącznik nr 7 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Partnera

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt

Załącznik nr 10 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji

Załącznik nr 11 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność – wersja nanieś zmiany

Załącznik nr 12 Zakres przetwarzanych danych osobowych

Załącznik nr 13 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR

Załącznik nr 14 Klasyfikacja budżetowa projektuMateriały dodatkowe

Uwaga! Dokument nie stanowi metodologii Instytucji Zarządzającej do wyliczania wskaźnika „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34)”. Wnioskodawca może użyć dowolnej metodologii, wyliczając wartość wskaźnika na potrzeby wniosku o dofinansowanie.

IZ RPO WD 2014 – 2020 informuje, że w dokumencie „Przykładowa metodologia szacowania wartości wskaźników” znajduje się błąd rachunkowy na str. 64 wyliczona oszczędność CO2 powinna wynosić 446 ton CO2/rok, zamiast  446 144 ton CO2/rok.Komunikaty i wyjaśnienia

Komunikat w sprawie Kryteriów oceny zgodności ze Strategią ZIT WrOF

 

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus