Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Ogłoszenie o konkursie w ramach poddziałania 5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF

30.11.2016 Kategoria: 5 transport, 5.2 System transportu kolejowego, Nabory wniosków, Ogłoszenia, Wiadomości, Wyniki, Zakończone

Etapy weryfikacji:


Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.05.02.02-IZ.00-02-213/16 dla poddziałania 5.2.2. System transportu kolejowego – ZIT WrOF.

Komunikaty

Informacje ogólne

 

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – Oś priorytetowa 5 Transport Działanie 5.2. System transportu kolejowego, Poddziałanie 5.2.2. System transportu kolejowego – ZIT WROF

Nabór w trybie konkursowym – dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Pełna nazwa i adres właściwych instytucji organizujących konkursy:

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) pełniące role Instytucji Organizującej Konkurs.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław

oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, na podstawie porozumienia  zawartego pomiędzy IZ RPO WD a Gminą Wrocław pełniącą funkcję lidera ZIT WrOF oraz funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD.

Porozumienie  zawarte pomiędzy IZ RPO WD a Gminą Wrocław pełniącą funkcję lidera ZIT WrOF i pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD, reguluje zasady współpracy (prawa i obowiązki) w ramach ww. konkursu

Przedmiot konkursów, w tym typy projektów podlegające dofinansowaniu:

Przedmiotem konkursu jest typ projektów określony w ramach Osi priorytetowej 5 Transport dla Działania 5.2. System transportu kolejowego, Poddziałanie 5.2.2. System transportu kolejowego – ZIT WROF:

5.2.B istotne w skali regionalnego systemu transportu kolejowego inwestycje punktowe przeznaczone do obsługi transportu pasażerskiego lub towarowego, w tym zapewniające wzrost efektywności zarządzania przewozami kolejowymi oraz podnoszące standard obsługi klientów korzystających z usług kolejowych, także w ramach kolei aglomeracyjnej.

Zgodnie z założeniami planu transportowego połączenia (linie komunikacyjne) o charakterze wojewódzkim w obszarze aglomeracyjnym pełnią także rolę połączeń o charakterze aglomeracyjnym.

Przez inwestycje punktowe należy rozumieć: dworce/stacje kolejowe, bazy kolejowe (infrastruktura związana z bieżącą obsługą taboru np. miejsca postojowe taboru, hale taborowe, hale warsztatowo-taborowe, zaplecze techniczne), bocznice/centra przeładunkowe.

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789) art. 4. pkt 8a) dworzec kolejowy to usytuowany na obszarze kolejowym obiekt budowlany lub zespół obiektów budowlanych do obsługi podróżnych lub usług towarzyszących tej obsłudze, który może również obejmować urządzenia do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem ruchu pociągów.

Przez usługi towarzyszące obsłudze podróżnych należy rozumieć :

 • kasy biletowe;
 • system sprzedaży biletów,
 • tablice informacji pasażerskiej,
 • infomaty i bezpłatny dostęp do Internetu,
 • miejsce/a przeznaczone dla osób podróżujących z małymi dziećmi,
 • punkt informacyjny dot. komunikacji publicznej,
 • poczekalnia (dzienna/nocna),
 • przechowalnia bagażu/ skrytki bagażowe,
 • toalety,
 • punkty gastronomiczne i/lub prasowe.Niekwalifikowalne (w całości) będą części przeznaczone np. na bazę noclegową, usługi SPA, fryzjer, apteka, kantor, punkty informacji turystycznej, punkt pocztowy i inne usługi wielobranżowe niezwiązane z celem projektu.

Projekty powinny być zgodne z dokumentem pod nazwą „Plan wypełnienia warunkowości ex-ante w zakresie inwestycji transportowych w ramach funduszy EFRR 2014-2020 dla Województwa Dolnośląskiego” będącym dokumentem przygotowanym w ramach spełnienia warunku ex-ante. Dokument ten stanowi integralną część „Regionalnej Polityki Transportowej Województwa Dolnośląskiego”.

Niekwalifikowalne będą:

 • wydatki na remont i bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej;
 • wydatki na infrastrukturę poza obszarem dworca lub przystanku kolejowego, która nie służy bezpośrednio podróżnym korzystającym z połączeń kolejowych na linii, którą obsługuje dworzec lub przystanek kolejowy;Lokalizacja w odniesieniu do sieci TEN-T: przez linię doprowadzającą ruch bezpośrednio do sieci TEN-T należy rozumieć linię kolejową, która łączy się w sposób bezpośredni z linią znajdująca się w sieci TEN-T tj. zakładając że linia kolejowa A jest linią znajdująca się w sieci TEN-T a linia kolejowa B nie, to bezpośrednim połączeniem będzie gdy linia kolejowa B łączy się z linią kolejową A bez udziału linii o innych numerze.

Mapa obrazująca linie w sieci TEN-T – rysunek 6 w „Planie wypełnienia warunkowości ex-ante w zakresie inwestycji transportowych w ramach funduszy EFRR 2014-2020 dla Województwa Dolnośląskiego”.

Kategorią interwencji (zakresem interwencji dominującym) dla niniejszego konkursu jest kategoria 026 Inne koleje.

Typy beneficjentów: O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy Wnioskodawców/Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne powołane do wykonywania zadań leżących w kompetencji samorządów (gminne, powiatowe i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne);
 • zarządcy infrastruktury (w tym dworcowej) lub przewoźnicy kolejowi zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. nr 86, poz. 789 ze zmianami) – spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w konkursie:
 

Dla przedmiotowego konkursu ogłaszanego w ramach Działania 5.2. System transportu kolejowego Poddziałania 5.2.2. System transportu kolejowego – ZIT WROF alokacja wynosi 1 067 844 euro tj.  4 508 010 zł

Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w maju 2017 r. – 1 euro = 4,2216 zł.

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Minimalna wartość projektu: 500 000 zł (wydatki całkowite)
Maksymalna wartość projektu: Nie dotyczy
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu: Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:

 • w przypadku projektów nie generujących dochodu – 85%;
 • w przypadku projektów generujących dochód – zgodnie z wyliczeniami luki finansowej ale nie więcej niż 85%
 • w przypadku projektu objętego pomocą publiczną/pomocą de minimis/rekompensatą – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej/pomocy de minimis/rekompensaty ale nie więcej niż 85%;W przypadku projektów częściowo objętych pomocą publiczną powyższe zasady stosuje się do każdej z części, co oznacza, że poziom dofinansowania projektu określa się oddzielnie dla każdej części. W takim przypadku łączny poziom maksymalnego dofinansowania w projekcie może być wyższy niż wynikający z reguł pomocy publicznej (ale nie więcej niż 85%).

 

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych:

 

Minimalny wkład własny beneficjenta na poziomie projektu  wynosi co najmniej 15%
Termin, miejsce
i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu:
 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – Generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie od godz. 8:00 dnia 09 stycznia 2017 r. do godz. 15:00 dnia 07 lutego 2017 r.

Logowanie do Generatora w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto w ww. terminie (do godz. 15:00 dnia 07 lutego 2017 r.) do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji Generator wniosków papierowej wersji wniosku o dofinansowanie, opatrzonej czytelnym podpisem/-ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/-ób uprawnionej/-ych do reprezentowania Wnioskodawcy, wraz z podpisanymi załącznikami (za wyjątkiem wymaganej – w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami – analizy finansowej, którą należy przedłożyć na nośniku CD).

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do IOK uznaje się datę wpływu wersji papierowej. Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Mazowiecka 17

Wrocław

II piętro, pokój nr 2020

b) za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wydział Wdrażania EFRR

ul. Mazowiecka 17

50-412 Wrocław.

Zgodnie z art. 57 § 5 KPA termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w aplikacji) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

 • pełna nazwa Wnioskodawcy wraz z adresem;
 • wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr (…);
 • tytuł projektu;
 • „Nie otwierać przed wpływem do Wydziału Wdrażania EFRR”.Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia do wniosku o dofinansowanie oświadczenia zawierającego klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń”.

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas dostarczyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu Wnioskodawcy.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, IZ RPO WD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej, niż wyżej opisana formie. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Sposób i miejsce udostępnienia Regulaminu: Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie, który dostępny jest wraz z załącznikami poniżej w ramach dokumentacji konkursowej oraz na portalu Funduszy Europejskich  i na www.zitwrof.pl.Dokumentacja konkursowa:


Komunikaty i wyjaśnienia

 

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus