Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Ogłoszenie o konkursie w ramach poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF

01.06.2016 Kategoria: 3 Gospodarka niskoemisyjna, 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Nabory wniosków, Ogłoszenia, Wiadomości, Wyniki, Zakończone

Etapy weryfikacji:

Regulamin pracy KOP

Informacja o Składzie Komisji Oceny Projektów
Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-129/16 dla Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych –  ZIT WrOF.

KomunikatyInformacje ogólne

 

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF.

Nabór w trybie konkursowym – dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Pełna nazwa i adres właściwej instytucji organizującej konkurs:

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) pełniące role Instytucji Organizującej Konkurs.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław

oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.

Porozumienie  zawarte pomiędzy IZ RPO WD a Gminą Wrocław pełniącą funkcję lidera ZIT WrOF i pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD, reguluje zasady współpracy (prawa i obowiązki) w ramach ww. konkursu.

Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu: Przedmiotem konkursu są typy następujące typ projektów określone dla działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, tj.:

 • 3.4 A b) Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany
  w centrach miast np. P&R, B&R, zintegrowane centra przesiadkowe, wspólny bilet, stacje ładowania pojazdów elektrycznych;
 • 3.4 A c) Inwestycje (budowa, rozbudowa) związane z systemami zarządzania ruchem i energią (infrastruktura, oprogramowanie);
 • 3.4 A d) Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany
  w centrach miast np. drogi rowerowe, ciągi pieszo – rowerowe.
Typy beneficjentów: O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów, realizujących projekty na terenie ZIT WrOF:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
 • przedsiębiorcy będący zarządcami infrastruktury lub świadczący usługi
 • w zakresie transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich;
 • organizacje pozarządowe;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w konkursie:
 

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi  26 244 064,46 Euro, tj. 113 663 043,16 PLN

Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w lutym 2017 r.  r., 1 euro = 4,3310 PLN.

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Minimalna wartość projektu: Minimalna całkowita wartość projektu – 200 000 PLN
Maksymalna wartość projektu: Nie dotyczy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu:

 

 1. W przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych;
 2. W przypadku projektu objętego pomocą de minimis – maksymalnie 85 % kosztów kwalifikowalnych;
 3. W przypadku projektu objętego pomocą publiczną na innej podstawie – zgodnie z poziomem przewidzianym we właściwych przepisach;
 4. W przypadku projektów przynoszących dochód – zgodnie z wyliczeniami luki finansowej ale nie więcej niż 85%;
 5. W przypadku projektu objętego pomocą publiczną oraz przynoszącego dochód – zgodnie z wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Wszystkie ww. regulacje dotyczące pomocy publicznej dostępne są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych:

 

Wkład własny beneficjenta na poziomie projektu:

 1. W przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych;
 2. W przypadku projektu objętego pomocą de minimis – co najmniej 15 % kosztów kwalifikowalnych;
 3. W przypadku projektu objętego pomocą publiczną na innej podstawie – zgodnie z poziomem przewidzianym we właściwych przepisach;
 4. W przypadku projektów przynoszących dochód – zgodnie z wyliczeniami luki finansowej ale nie mniej niż 15%;
 5. W przypadku projektu objętego pomocą publiczną oraz przynoszącego dochód – zgodnie z wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Wszystkie ww. regulacje dotyczące pomocy publicznej dostępne są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Termin, miejsce
i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu:
 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie snow-umwd.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie od godz. 8.00 dnia 1 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00 dnia  5 września 2016 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku
o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków
o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej
z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami) w terminie do godz. 15.00 dnia 5 września 2016 r.

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych
w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu: Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie, który dostępny jest poniżej w ramach dokumentacji konkursowej.
Dowiedz się więcej – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich lub na adresy poczty elektronicznej:Zapytania do ZIT WrOF (w zakresie Strategii ZIT WrOF) można składać za pomocą:

 • E – maila: zit@um.wroc.pl
 • Telefonu: 71 777 78 61
 • Bezpośrednio w siedzibie:

Urząd Miejski Wrocławia

Wydział Zarządzania Funduszami

ul. Świdnicka 53,

53-030 Wrocław,

1 piętro, pokój 104 i 105Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane poniżej w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.Dokumentacja konkursowa:Komunikaty i wyjaśnienia:

IZ RPO WD 2014 – 2020 informuje, że w dokumencie „Przykładowa metodologia szacowania wartości wskaźników” znajduje się błąd rachunkowy na str. 64 wyliczona oszczędność CO2 powinna wynosić 446 ton CO2/rok, zamiast  446 144 ton CO2/rok. Błąd ten zostanie poprawiony w korygowanej metodologii.Materiały dodatkowe:

Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego – załącznik do uchwały nr 1987/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Standardów projektowych i wykonawczych infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego.Często zadawane pytania i odpowiedzi:

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus