Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Ogłoszenie o konkursie w ramach poddziałania 7.2.3 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT AJ (Infrastruktura szkół ogólnokształcących)

29.02.2016 Kategoria: 7 Infrastruktura edukacyjna, 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Nabory wniosków, nauka i edukacja, Ogłoszenia, Wiadomości, Wyniki, Zakończone

Etapy weryfikacji:


oraz

Skład Komisji Oceny Projektów
Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.07.02.03-IZ.00-02-080/16 dla Poddziałania 7.2.3 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT AJ.

Komunikaty

Informacje ogólne

 

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałanie 7.2.3 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT AJ

Nabór w trybie konkursowym – dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej określonej w Strategii ZIT AJ.

Pełna nazwa i adres właściwej instytucji organizującej konkurs:

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Miasto Jelenia Góra, któremu zostało powierzone zarządzanie Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej pełniące rolę Instytucji Organizującej Konkurs.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław

oraz ZIT AJ, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej.

Porozumienie zawarte pomiędzy IZ RPO WD a Miastem Jelenia Góra pełniącym funkcję lidera ZIT AJ i pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD, reguluje zasady współpracy (prawa i obowiązki) w ramach ww. konkursu.

Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu:

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów określone dla działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową:

7.2.A Przedsięwzięcia prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków nauczania zwłaszcza w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę[1] lub adaptację (w tym także zakup wyposażenia) placówek i szkół ponadgimnazjalnych, w tym zawodowych i specjalnych.

W przypadku tego konkursu nie ma możliwości budowy placówek i szkół ponadgimnazjalnych.

7.2.B Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych.

7.2.C Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. uczniów niepełnosprawnych, uczniów szczególnie uzdolnionych.

Możliwe jest łączenie ww. typów projektów – o wyborze typu decyduje struktura wydatków kwalifikowalnych (ich większościowy udział).

Wszystkie przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jako obowiązkowy element projektu).

Nie będą finansowane:

 • Wydatki związane z termomodernizacją przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
 • Wydatki ponoszone na infrastrukturę oraz zakup wyposażenia wykorzystywanego na potrzeby kształcenia ustawicznego.
 • Wydatki ponoszone na budowę nowych obiektów nie służących praktycznej nauce zawodu oraz rozbudowę obiektów nie służących praktycznej nauce zawodu o budynki trwale nie połączone z istniejącym już obiektem.
 • Koszty zagospodarowania terenu wokół szkół i placówek oraz budowa dróg dojazdowych, wewnętrznych i parkingów.
 • Wydatki na infrastrukturę szkół ponadgimnazjalnych zawodowych[2]
 • Wydatki na zakup używanych środków trwałych.

Kategorią interwencji (zakresem interwencji dominującym) dla niniejszego konkursu jest kategoria 051 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i średnim ogólnokształcącym).

Typy beneficjentów:

Wsparcie udzielane będzie beneficjentom realizującym przedsięwzięcia na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej określonej w Strategii ZIT AJ obejmującej następujące obszary: Miasto Jelenia Góra, Gmina Janowice Wielkie, Gmina Jeżów Sudecki, Miasto Karpacz, Miasto Kowary, Gmina Mysłakowice, Miasto Piechowice, Gmina Podgórzyn, Gmina Stara Kamienica, Miasto Szklarska Poręba, Gmina i Miasto Gryfów Śląski, Gmina i Miasto Lubomierz, Miasto i Gmina Mirsk, Miasto i Gmina Wleń, Gmina Pielgrzymka, Miasto i Gmina Świerzawa, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja.

Wsparciem w ramach ZIT AJ objęte są w całości powiaty: jeleniogórski, Jelenia Góra Miasto.

Częściowe zastosowanie wsparcia za pomocą mechanizmu ZIT zostało zaplanowane w celu osiągnięcia większej efektywności podejmowanej interwencji.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • organy prowadzące szkoły, w tym organizacje pozarządowe;
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w konkursie:
 

 Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 527 551 EUR, tj. 2 349 395 PLN

Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w lutym 2016 r., 1 euro = 4,4534 PLN.

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów .

 

Minimalna wartość projektu: Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:

 • 50 tys. PLN w przypadku projektów dotyczących wyłącznie wyposażenia;
 • 100 tys. PLN w przypadku pozostałych projektów infrastrukturalnych.
Maksymalna wartość projektu:

 Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 12 mln PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dotyczy jednej szkoły/placówki.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu:

 

Poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych

Wszystkie ww. regulacje dotyczące pomocy publicznej dostępne są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych:

 

Minimalny wkład własny beneficjenta na poziomie projektu wynosi 15%

Wszystkie ww. regulacje dotyczące pomocy publicznej dostępne są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Termin, miejsce
i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu:
 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie www.snow-umwd.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie od godz. 8.00 dnia 9 maja 2016 r. do godz. 15.00 dnia 31 maja 2016 r.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami) w terminie do godz. 15.00 dnia 31 maja  2016 r. Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu: Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie, który dostępny jest poniżej w ramach dokumentacji konkursowej.
Dowiedz się więcej – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane na adresy poczty elektronicznej:
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane poniżej w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.

[1] Pod pojęciem rozbudowy rozumie się sytuację w której, rozbudowywana część obiektu będzie funkcjonalnie i rzeczywiście połączona z istniejącą częścią szkoły

[2] Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z infrastrukturą szkół ponadgimnazjalnych zawodowych. Jeśli wnioskodawca nie ma możliwości wykazania kosztów w podziale na szkołę ponadgimnazjalną zawodową/szkołę ponadgimnazjalną ogólną należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności szkoły ponadgimnazjalnej zawodowej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne.Dokumentacja konkursowa:Komunikaty i wyjaśnienia do naborów:Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus