Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Ogłoszenie o konkursie w ramach poddziałania 5.1.3 Drogowa dostępność transportowa – ZIT AJ

31.03.2016 Kategoria: 5 transport, 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Nabory wniosków, Ogłoszenia, Wiadomości, Zakończone

Etapy weryfikacji:Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.05.01.03-IZ.00-02-099/16 dla Poddziałania 5.1.3 Drogowa dostępność transportowa – ZIT AJ.

Komunikaty

Informacje ogólne

 

Regulamin w szczególności określa cel i zakres konkursu, zasady jego organizacji, warunki uczestnictwa, sposób wyboru projektów oraz pozostałe informacje niezbędne podczas przygotowywania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 Transport Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa Poddziałanie Drogowa dostępność transportowa  – ZIT AJ.

Nabór w trybie konkursowym – dla beneficjentów realizujących projekty zlokalizowane na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej określonej w Strategii ZIT AJ.

Pełna nazwa i adres właściwej instytucji organizującej konkurs:

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Miasto Jelenia Góra, któremu zostało powierzone zarządzanie Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej pełniące rolę Instytucji Organizującej Konkurs.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław

oraz ZIT AJ, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej.  

Porozumienie  zawarte pomiędzy IZ RPO WD a Miastem Jelenia Góra pełniącym funkcję lidera ZIT AJ i pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD, reguluje zasady współpracy (prawa i obowiązki) w ramach ww. konkursu.

Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu:

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów określone dla działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa Poddziałania 5.1.3 Drogowa dostępność transportowa – ZIT AJ:

5.1 D inwestycje w drogi lokalne dotyczące przebudowy lub rozbudowy dróg lokalnych, spełniających warunek zapewnienia bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi; element uzupełniający projektu (do 25% wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie) mogą stanowić działania służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jego przepustowości i sprawności. Wydatki na infrastrukturę towarzyszącą podlegają zasadom określonym w załączniku nr 6 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych.

W ramach typu 5.1 D dopuszcza się wyłącznie przebudowę istniejących dróg lokalnych (gminnych i powiatowych). Budowa nowych dróg jest niedopuszczalna.

Projekty powinny być zgodne z dokumentem pod nazwą „Plan wypełnienia warunkowości ex-ante w zakresie inwestycji transportowych w ramach funduszy EFRR 2014-2020 dla Województwa Dolnośląskiego”. W przypadku projektów konkursowych są to projekty spełniające kryteria wskazane w dokumencie.

Preferowane będą projekty:

  1. Poprawiające dostępność do obszarów koncentracji ludności i aktywności gospodarczej, a także do rynku pracy i usług publicznych, w szczególności z obszarów dla których dostępność komunikacyjna jest barierą rozwojową;
  2. Odciążające od ruchu tranzytowego obszary intensywnie zamieszkałe.

Kategorią interwencji (zakresem interwencji dominującym) dla niniejszego konkursu jest kategoria 034 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Typy beneficjentów:

Wsparcie udzielane będzie beneficjentom realizującym przedsięwzięcia na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej określonej w Strategii ZIT AJ.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne powołane do wykonywania zadań leżących w kompetencji samorządów (gminne, powiatowe i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne);
  • zarządcy dróg publicznych (przy czym istotny jest status drogi a nie zarządcy); służby zapewniające bezpieczeństwo publiczne.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w konkursie:
 

Alokacja w ramach konkursu wynosi  1 000 000 EUR – 4 363 100 PLN

Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w marcu 2016  r., 1 euro = 4, 3631 zł.

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Minimalna wartość projektu: 3 000 000 PLN
Maksymalna wartość projektu: N/d

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu:

 

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych

Wszystkie ww. regulacje dotyczące pomocy publicznej dostępne są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych:

 

Minimalny wkład własny beneficjenta na poziomie projektu wynosi 15%

Wszystkie ww. regulacje dotyczące pomocy publicznej dostępne są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Termin, miejsce
i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu:
 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie www.snow-umwd.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie od godz. 8.00 dnia 09 maja 2016 r. do godz. 15.00 dnia  13 czerwca 2016 r.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami) w terminie do godz. 15.00 dnia 13 czerwca 2016 r. Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu: Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie, który dostępny jest poniżej w ramach dokumentacji konkursowej.
 Dowiedz się więcej – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich lub na adresy poczty elektronicznej:Zapytania do ZIT AJ (w zakresie Strategii ZIT AJ) można składać za pomocą:

  • E – maila: zitaj@jeleniagora.pl
  • Telefonu: 75 75 46 255  oraz 75 75 46 286
  • Bezpośrednio w siedzibie:

Wydział Zarządzania ZIT AJ, Jelenia Góra,  ul. Okrzei 10, pokój nr 107,

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.00


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane poniżej w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.Dokumentacja konkursowa:Komunikaty i wyjaśnienia do naboru:Często zadawane pytania i odpowiedzi:

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus