Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Ochrona zdrowia

05.11.2015 Kategoria: Wiadomości

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

ogłasza nabór na kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) w dziedzinie Ochrona zdrowia.

 

O wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów mogą ubiegać się osoby, które nie są pracownikami instytucji zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020 i spełniają łącznie następujące warunki:

1) korzystają z pełni praw publicznych;

2) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

3) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

4) posiadają wykształcenie wyższe i legitymują się minimum dyplomem magistra albo tytułem równorzędnym, inżyniera lub posiadają licencjat;

5) posiadają minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie Ochrona zdrowia, w ramach której dokonywany będzie wybór projektów i prowadzony jest nabór kandydatów na ekspertów, w co najmniej jednym z poniższych obszarów:

     a) opracowanie i/lub wdrażanie programów zdrowotnych i/lub programów polityki zdrowotnej, m.in. w ramach 5 głównych grup chorób: układu krążenia, nowotworowych, psychicznych, układu kostno-stawowego i mięśniowego, układu oddechowego,

     b) zdrowie publiczne, opieka zdrowotna, ochrona zdrowia, profilaktyka zdrowotna,

     c) medycyna pracy i/lub rehabilitacja medyczna ułatwiająca powrót do pracy,

   d) badania profilaktyczne w zakresie nowotworów: jelita grubego i/lub piersi i/lub szyjki macicy,

6) posiadają wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WD 2014-2020.

 

Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów musi zawierać:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z podpisanymi oświadczeniami:

– o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych w Wykazie prowadzonym przez IZ RPO WD 2014-2020 oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych,

– o niepozostawaniu w stosunku pracy z IZ, IP lub IW RPO WD 2014-2020,

– o posiadaniu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WD 2014-2020;

2) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

3) kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o status kandydata na eksperta) potwierdzających spełnienie warunków dotyczących wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego w wybranej dziedzinie.

 Szczegółowe zasady naboru określa Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniami

Oświadczenie o niekaralności

Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na eksperta – Ochrona zdrowia, nie otwierać przed wpływem do Wydziału Wdrażania EFS”) należy składać:

1. osobiście – na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Funduszy Europejskich

Wydział Wdrażania EFS

ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, pok. 2020

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30

lub

2. pocztą/przesyłką kurierską – na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Funduszy Europejskich

Wydział Wdrażania EFS

ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław

w terminie od 6.11.2015 r. do 26.11.2015 r.

 

 

W przypadku składania dokumentów pocztą/przesyłką kurierską decyduje data nadania przesyłki. Wnioski złożone/wysłane po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski złożone przez osoby ubiegające się o status kandydatów na ekspertów wraz z dołączonymi kserokopiami dokumentów nie podlegają zwrotowi.

Wykaz kandydatów na ekspertów zostanie opublikowany na stronach internetowych: www.rpo.dolnyslask.pl, www.dip.dolnyslask.pl, www.rpo.dwup.pl

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Oceny Projektów EFS w Wydziale Wdrażania EFS pod numerami telefonów: 71 776-96-03, 71 776-96-17.

Uchwała ZWD


Ogłoszenie o naborzePoleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus

Zapraszamy na nową stronę


Jeśli szukasz informacji o programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - zapraszamy na nową stronę https://funduszeuedolnoslaskie.pl/

 

 

Jeśli szukasz informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  - pozostań na tej stronie .

This will close in 0 seconds