Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Ogłoszenie o naborze konkurencyjnym nr FEDS.07.07-IP.02-046/23 – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych

11.10.2023 Kategoria: 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, 7.7 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych, FEDS, FEDS 2021-2027, Wiadomości, Zakończone
Wyniki oceny

Lista projektów ocenionych w naborze/Lista rankingowa z 1.07.2024 r.

Informacja o składzie KOP oceniającym wnioski w naborze 

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji z 2.07.2024 r. – uzupełniona o projekty po pozytywnym rozstrzygnięciu protestu

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji z 25.04.2024 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Lista projektów złożonych w odpowiedzi na nabór nr FEDS.07.07-IP.02-046-23

 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 

pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej

Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027

 

Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku

Działanie 7.7 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych

Typy projektów:

7.7.A Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej

7.7.C Rozwój mieszkalnictwa

7.7.D Wsparcie dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej oraz systemu opieki długoterminowej

Nr naboru konkurencyjnego: FEDS.07.07-IP.02-046/23

 

Informacje ogólne:

Nabór jest przeprowadzany w sposób konkurencyjny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS 2021-2027).

 

Na co można uzyskać dofinansowanie ?

Nabór obejmuje nabór projektów w ramach Działania 7.7 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych, typ:

 • 7.7.A Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej

Zakres wsparcia:

Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej:

a) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania;

b) usługi asystenckie, w tym skierowane w szczególności do osób z niepełnosprawnością;

c) tworzenie miejsc i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych świadczonych w ramach placówek zapewniających dzienną i całodobową opiekę (np. dzienny dom pomocy, miejsca krótkookresowego pobytu, w którym świadczona jest opieka w zastępstwie za opiekunów faktycznych w ramach opieki wytchnieniowej);

d) tworzenie gospodarstw opiekuńczych – forma rolnictwa społecznego łącząca gospodarstwo rolne z usługami społecznymi na rzecz m.in. osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnościami;

e) wolontariat opiekuńczy, sąsiedzkie usługi opiekuńcze i inne formy samopomocowe;

f) usługi dające możliwość samodzielnego funkcjonowania, w tym działania zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania (mieszkania adaptowalne, w tym terapeuta przestrzeni, doradztwo architektoniczne, dostosowanie i remont, rozbudowa i nadbudowa z wyłączeniem budowy), dowożenie posiłków, tworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego, zakup wyposażenia i sprzętu, usługi transportu indywidualnego w tym np. przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia);

g) wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, np. teleopieki, systemów przywoławczych;

h) animacja realizowana przez organizacje pozarządowe;

Wsparcie wskazane w lit f) i g) i h) będzie realizowane wyłącznie jako wsparcie towarzyszące.

 • 7.7.C Rozwój mieszkalnictwa

Zakres wsparcia:

 1. tworzenie nowych mieszkań wspomaganych, chronionych (w tym zapewnienie kosztów remontu, adaptacji, zakupu wyposażenia, kosztów projektów budowlanych, w tym terapeuta przestrzeni, doradztwo architektoniczne);
 2. tworzenie miejsc w istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych przeznaczonych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • 7.7.D Wparcie dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej oraz systemu opieki długoterminowej

Zakres wsparcia:

 1. szkolenie asystentów/ kandydatów na asystentów osób z niepełnosprawnościami oraz opiekunów/ kandydatów na opiekunów osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług;
 2. wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego poprzez podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze i asystenckie w zakresie świadczenia usług w społeczności lokalnej;
 3. kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń dla opiekunów faktycznych;
 4. poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych;
 5. rozwój systemu wsparcia dla kadr w zakresie superwizji, coachingu i mentoringu;
 6. działania mające na celu zachęcanie, szkolenie i oferowanie młodym ludziom doświadczenia zawodowego w wielu różnych zawodach związanych ze świadczeniem środowiskowych usług społecznych;
 7. działania wspierające rozwój kariery pracowników opieki długoterminowej, w tym strategie ich zatrzymywania;
 8. podnoszenie umiejętności i przekwalifikowywanie personelu medycznego, personelu opieki długoterminowej i opiekunów nieformalnych;
 9. przygotowanie i zmiana kompetencji pracowników placówek całodobowych w działaniach poza placówkami.

Typ 7.7.D może być realizowany tylko jako uzupełnienie typów projektów 7.7 A i 7.7.C.

 

Termin, od którego można składać wnioski:

12.10.2023 r. od godziny 00:00:01

 

Termin, do którego można składać wnioski:

15.12.2023 r. do godziny 23:59:59

 

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru:

Lipiec 2024 r.

 

Kto może składać wnioski o dofinansowanie projektu ?

O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

 • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 • Lokalne Grupy Działania,
 • Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,
 • Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Podmioty ekonomii społecznej,
 • Publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu

Wnioski składają Państwo wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu SOWA EFS dostępnego na stronie internetowej SOWA EFS.

Logowanie do systemu SOWA EFS w celu wypełnienia i złożenia wniosku będzie możliwe w dniu rozpoczęcia naboru.

Do prawidłowego przygotowania projektu od strony merytorycznej pomocna będzie dla Państwa „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w systemie SOWA EFS w ramach programu FEDS 2021-2027”, dostępna wraz z Regulaminem wyboru projektów na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej FEDS 2021-2027.

 

 

Nazwa i adres instytucji organizującej nabór:

Instytucją Organizującą Nabór jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu,

Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław.

 

Kryteria wyboru projektów
Stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru projektów

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Alokacja środków europejskich przeznaczona na nabór wynosi 155 500 000 PLN

 

Minimalna wartość projektu:

Minimalna wartość projektu wynosi co najmniej 200 000 EUR, tj. 926 860 PLN.

Do przeliczenia łącznego kosztu projektu stosuje się miesięczny obrachunkowy kurs wymiany waluty stosowany przez KE, aktualny na dzień ogłoszenia naboru (1 EUR = 4,6343 PLN).

 

Maksymalna wartość projektu:

Maksymalna wartość projektu nie przekracza 10 000 000 PLN.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 70%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95% (70% środki UE, 25% współfinansowanie z budżetu państwa).

 

Minimalny wkład własny beneficjenta:

Minimalny udział wkładu własnego w ramach projektu wynosi co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy:

Procedurę odwoławczą reguluje ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.

Procedurę odwoławczą opisaliśmy szczegółowo w Regulaminie wyboru projektów.

 

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu wyboru projektów:

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego naboru zamieściliśmy w Regulaminie wyboru projektu,
który udostępniliśmy również na portalu Funduszy Europejskich adres portalu funduszy europejskich.

 

Dane do kontaktu:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu,

Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy:

telefonicznie – pod nr tel.: 71 39 74 110 lub 71 39 74 111 lub nr infolinii 800 300 376

lub

na adres poczty elektronicznej: promocja@dwup.pl.

 

Ogłoszenie o naborze

 

II zmiana_ogłoszenie o naborze wnisków 7.7 A,C,D z 28.06.2024 r.

I zmiana_ogłoszenie_FEDS.07.07_046_23 z 21.11.2023 r.

Ogłoszenie_FEDS.07.07-IP.02_046_23

 

Regulamin naboru projektów

Informacja o II zmianie w Regulaminie wyboru projektów z 28.06.2024 r.

Informacja o I zmianie w Regulaminie_FEDS.07.07_046_23 z 21.11.2023 r.

 

 

Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie Beneficjenta

Wzór wniosku o dofinansowanie
 

Wzór wniosku FEDS.07.07_046_23

Instrukcja wypełniania wniosku_EFS plus_SOWA_FEDS_07.07_046

Informacje dodatkowe

 

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus

Zapraszamy na nową stronę


Jeśli szukasz informacji o programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - zapraszamy na nową stronę https://funduszeuedolnoslaskie.pl/

 

 

Jeśli szukasz informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  - pozostań na tej stronie .

This will close in 0 seconds