Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Ogłoszenie o naborze dla poddziałania 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF

26.10.2017 Kategoria: 10 edukacja, 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Nabory wniosków, Nabory wniosków, nauka i edukacja, Ogłoszenia, Wiadomości, Wyniki, Zakończone

Etapy weryfikacjiOgłoszenie o konkursie nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-273/17 dla poddziałania 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF.

Informacje ogólne

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 10 Edukacja

Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF

Konkurs nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-273/17

Nabór dla Wnioskodawców planujących realizację projektów na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Konkurs nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Pełna nazwa i adres właściwych instytucji organizujących konkursy

Konkurs ogłasza:

W ramach Poddziałania 10.4.2 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF).

IP pełni wspólnie z IZ rolę Instytucji Organizującej Konkurs.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z naborem realizują:

Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mazowiecka 17, kod pocztowy 50-412.

Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej (ul. Komuny Paryskiej 39-41, 50-451 Wrocław) na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy IZ RPO WD a Gminą Wrocław pełniącą funkcję lidera ZIT WrOF oraz funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD.

Przedmiot konkursów, w tym typy projektów podlegające dofinansowaniu

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów:

10.4.A. Organizacja praktycznych form nauczania – staże, praktyki zawodowe:

 1. praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych (praktyki można realizować  dla uczniów dotychczasowych klas zasadniczych szkół zawodowych, prowadzonych od 1 września 2017 r.  w ramach szkół branżowych I stopnia);
 2. staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami lub wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego.

10.4.B. Uruchamianie i dostosowywanie kształcenia i szkolenia w zawodach, na które występuje potwierdzone zapotrzebowanie rynku, w szczególności poprzez:

 1. udział przedsiębiorców w identyfikacji i prognozowaniu potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy, co pozwoli na efektywne zarządzanie ofertą edukacyjną i szkoleniową szkół i placówek;
 2. włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  oraz kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie przez tworzenie w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe, CKZiU,
  u pracodawców lub przedsiębiorców branżowych ośrodków egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, udział pracodawców lub przedsiębiorców w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach w charakterze egzaminatorów;
 3. tworzenie klas patronackich w szkołach;
 4. współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach i w formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy;
 5. opracowanie lub modyfikację programów nauczania;
 6. wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;
 7. współpracę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z uczelniami wyższymi;
 8. dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom i słuchaczom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych;
 9. organizowanie kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich;
 10. udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych;
 11. wsparcie uczniów lub słuchaczy w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy;
 12. programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie;
 13. doradztwo edukacyjno-zawodowe;
 14. przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w charakterze młodocianego pracownika organizowane u pracodawców oraz młodocianych pracowników wypełniających obowiązek szkolny w formie przygotowania zawodowego, zorganizowane u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, o ile nie jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy.
 15. tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczania zawodów;
 16. wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w nowe technologie, materiały, narzędzia poprzez możliwość sfinansowania w ramach projektów kosztów związanych z dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń (rozumianą zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności) na potrzeby pracowni lub warsztatów szkolnych, wynikających
  m. in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania. Szczegółowy katalog wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów został opracowany przez MEN i jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej administrowanej przez MEN.

10.4.C. Działania przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

10.4.D. Doradztwo edukacyjno-zawodowe, uwzględniające potrzeby uczniów i dorosłych uczących się na różnych poziomach edukacyjnych i w różnych typach szkół i placówek m.in. poprzez:

 1. uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach;
 2. doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów;
 3. tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa);
 4. zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego, może obejmować m.in.:
  1. zapewnienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej m.in. poprzez tworzenie regionalnych systemów informacji edukacyjno-zawodowej, w tym dostępnej on-line
  2. realizację programów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na poziomie lokalnym.

10.4.E

Przygotowanie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia oraz wsparcie ich w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej pod potrzeby regionalnego i lokalnego rynku pracy m.in. poprzez:

 1. przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU dla określonej branży/zawodu;
 2. wsparcie realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU.

10.4.G. Szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy (np. staże nauczycieli w przedsiębiorstwach). W szczególności:

 1. kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;
 2. praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu oświaty;
 3. studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne);
 4. budowanie lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia;
 5. realizację programów wspomagania, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw;
 6. wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.

10.4.H. Szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, a także zapewnienie metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Projekty składane w odpowiedzi na niniejsze konkursy powinny przyczyniać się do realizacji celów RPO WD, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego Działania 10.4: „Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego”.

Termin, od którego można składać wnioski

28 listopada 2017 r. od godziny 08.00

Termin, do którego można składać wnioski

19 grudnia 2017 r. do godziny 15.00

Typy beneficjentów

W ramach niniejszego konkursu, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WD Beneficjentami mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;
 • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;
 • podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Jednocześnie IOK podkreśla, że, zgodnie z kryterium dostępu nr 4, wnioski w ramach niniejszych naborów mogą składać jedynie organy prowadzące szkołę lub placówkę oświatową, realizującą kształcenie zawodowe w rozumieniu ustawy o systemie oświaty lub instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadząca działalność edukacyjno-szkoleniową

Zgodnie z kryterium dostępu nr 5, w przypadku gdy Wnioskodawcą jest instytucja rynku pracy, o której mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadząca działalność edukacyjno-oświatową,  projekt powinien być partnerski – Partnerem musi być organ prowadzący szkołę lub placówkę oświatową realizującą kształcenie zawodowe w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w konkursach

Poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF

Konkurs nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-273/17

Ogółem kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs dla ZIT WrOF wynosi: 1 283 635 EUR tj. 5 535 291 PLN

Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów zostanie zwiększona o środki z budżetu państwa w zależności od poziomu planowanego przez Wnioskodawców wkładu własnego.

Wszystkie kwoty podane w ogłoszeniu zostały przeliczone po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w dniu 28 września 2017r. (1 euro = 4.3122 PLN).

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania list rankingowych w poszczególnych naborach.

Minimalna wartość projektu

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 PLN.

Maksymalna wartość projektu

Nie dotyczy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie z budżetu państwa) wynosi 95%.

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych

Minimalny udział wkładu własnego Beneficjenta w ramach konkursów wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Termin, miejsce
i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), który jest dostępny poprzez stronę: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/. System ten umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia. Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie w systemie SOWA w terminie od godz. 8.00 dnia 28 listopada 2017 r. do godz. 15.00 dnia 19 grudnia 2017 r

IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

Oświadczenia zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula nie obejmuje oświadczenia Wnioskodawcy dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej przez IOK formy komunikacji.

Logowanie do systemu SOWA w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru.
W przypadku ewentualnych problemów z Systemem Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), IZ RPO WD zastrzega sobie, między innymi, możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wskazane wyżej. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, w których opublikowano ogłoszenie.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zamieszczona jest na stronie: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/ w zakładce „Pomoc”.

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu:

Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie konkursu, który dostępny jest wraz z załącznikami poniżej w ramach dokumentacji konkursowej, na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz dodatkowo na stronie internetowej www.zitwrof.pl.

Dowiedz się więcej – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich lub na adresy poczty elektronicznej:


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane poniżej w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.

Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o konkursie – 10.4.2 ZIT WrOF

Regulamin konkursów dla Działania 10.4 A-H

Załącznik nr 1 Wyciąg z kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.4 A-H

Załącznik nr 2 Wskaźniki do osiągnięcia w projekcie 10.4 A-H

Załącznik nr 3 Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 4 Standardy realizacji form wsparcia dla Działanie 10.4 A-H

Załącznik nr 5 Wzór umowy standardowej

Załącznik nr 6 Wzór umowy ryczałtowej

Załącznik nr 7 Wzór porozumienia PJB

Załącznik nr 8 Wzór decyzji standardowej

Załącznik nr 9 Wzór decyzji ryczałtowej

Informacja dotycząca uzyskiwania kwalifikacji w ramach EFS

Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych EFS
Często zadawane pytania i odpowiedzi:

FAQ 10.4 – 13.12.2017[pob_wsz_zalacz]

 

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus

Zapraszamy na nową stronę


Jeśli szukasz informacji o programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - zapraszamy na nową stronę https://funduszeuedolnoslaskie.pl/

 

 

Jeśli szukasz informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  - pozostań na tej stronie .

This will close in 0 seconds