Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Ogłoszenie o naborze dla poddziałania 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF

12.10.2017 Kategoria: 10 edukacja, 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Nabory wniosków, Nabory wniosków, nauka i edukacja, Ogłoszenia, Wiadomości, Wyniki, Zakończone

Etapy weryfikacji

Lista projektów które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru RPDS.10.04.02-IZ.00-02-269/17

Skład KOP dla naboru RPDS.10.04.02-IZ.00-02-269  17

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach naboru nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-269/17

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny strategicznej ZIT WrOF dla naboru nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-269/17

Lista projektów przekazanych do oceny strategicznej ZIT WrOF w ramach naboru nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-269/17

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-269/17

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru RPDS.10.04.02-IZ.00-02-269/17

Regulamin pracy KOP dla konkursów współfinansowanych z EFS ogłaszanych wspólnie przez IZ RPO WD 2014-2020 oraz ZIT w ramach RPO WD 2014-2020KomunikatyOgłoszenie o konkursie nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-269/17 dla poddziałania 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF.

Informacje ogólne

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 10 Edukacja

Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF

Konkurs nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-269/17

Nabór dla Wnioskodawców planujących realizację projektów na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Konkurs nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Pełna nazwa i adres właściwych instytucji organizujących konkursy

Konkurs ogłasza:

W ramach Poddziałania 10.4.2 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF).

IP pełni wspólnie z IZ rolę Instytucji Organizującej Konkurs.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z naborem realizują:

Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mazowiecka 17, kod pocztowy 50-412.

Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej (ul. Komuny Paryskiej 39-41, 50-451 Wrocław) na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy IZ RPO WD a Gminą Wrocław pełniącą funkcję lidera ZIT WrOF oraz funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD.

Przedmiot konkursów, w tym typy projektów podlegające dofinansowaniu

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujący typ projektu:

10.4.F.

Kształcenie osób dorosłych, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji lub kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, organizowanych we współpracy z pracodawcami/przedsiębiorcami poprzez:

  1. kwalifikacyjne kursy zawodowe;
  2. kursy umiejętności zawodowych;
  3. inne kursy niż w/w umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.Kategorią interwencji dla niniejszego konkursu jest kategoria interwencji 118, która dotyczy lepszego dopasowywania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwiania przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacniania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu, realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Termin, od którego można składać wnioski

14 listopada 2017 r. od godziny 08.00

Termin, do którego można składać wnioski

27 listopada 2017 r. do godziny 15.00

Typy beneficjentów

W ramach niniejszego konkursu, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WD Beneficjentami mogą być:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;
  • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
  • instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;
  • podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe;
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w konkursach

Poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF

Konkurs nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-269/17

Ogółem kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs dla ZIT WrOF wynosi: 892 971 EUR tj. 3 850 670 PLN

W ramach tej puli dofinansowanie otrzyma jeden projekt.

Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów zostanie zwiększona o środki z budżetu państwa w zależności od poziomu planowanego przez Wnioskodawców wkładu własnego.

Wszystkie kwoty podane w ogłoszeniu zostały przeliczone po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w dniu 28 września 2017 r. (1 euro = 4.3122 PLN).

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie.


Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania list rankingowych w poszczególnych naborach.

Minimalna wartość projektu

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 PLN.

Maksymalna wartość projektu

Nie dotyczy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie z budżetu państwa) wynosi 90%.

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych

Minimalny udział wkładu własnego Beneficjenta w ramach konkursów wynosi 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Termin, miejsce
i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), który jest dostępny poprzez stronę: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/. System ten umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia. Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie w systemie SOWA w terminie od godz. 8.00 dnia 14 listopada 2017 r. do godz. 15.00 dnia 27 listopada 2017 r.

IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

Oświadczenia zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula nie obejmuje oświadczenia Wnioskodawcy dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej przez IOK formy komunikacji.

Logowanie do systemu SOWA w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru.
W przypadku ewentualnych problemów z Systemem Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), IZ RPO WD zastrzega sobie, między innymi, możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wskazane wyżej. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, w których opublikowano ogłoszenie.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zamieszczona jest na stronie: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/ w zakładce „Pomoc”.

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu

Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie konkursu, który dostępny jest wraz z załącznikami poniżej w ramach dokumentacji konkursowej, na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz dodatkowo na stronie internetowej www.zitwrof.pl.

 

Dokumentacja konkursowa

Ogloszenie-o-konkursie-10.4.2 ZIT WrOF_obowiązuje od 31.10.2017

Ogłoszenie o konkursie 10.4.2 ZIT WrOF – wersja archiwalna obowiązująca do 30.10.2017

Regulamin konkursów dla Działania 10.4 F_obowiązuje od 31.10.2017

Regulamin konkursów dla Działania 10.4 F – wersja archiwalna obowiązująca do 30.10.2017

Załącznik nr 1 Wyciąg z kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.4_obowiązuje od 31.10.2017

Załącznik nr 1 Wyciąg z kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.4 – wersja archiwalna obowiązująca do 30.10.2017

Załącznik nr 2 Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 10.4

Załącznik nr 3 Wzór wniosku o dofinansowanie_obowiązuje do 31.10.2017

Załącznik nr 3 Zakres wniosku o dofinansowanie projektu – wersja archiwalna obowiązująca do 30.10.2017

Załącznik nr 4 Standardy realizacji w ramach Działania 10.4 F

Załącznik nr 5 Wzór umowy standardowej_obowiązuje od 31.10.2017

Załącznik nr 5 Wzór umowy standardowej – wersja archiwalna obowiązująca do 30.10.2017

Załącznik nr 6 Wzór umowy ryczałtowej_obowiązuje od 31.10.2017

Załącznik nr 6 Wzór umowy ryczałtowej – wersja archiwalna obowiązująca do 30.10.2017

Załącznik nr 7 Wzór porozumienia PJB_obowiązuje od 31.10.2017

Załącznik nr 7 Wzór porozumienia PJB – wersja archiwalna obowiązująca do 30.10.2017

Załącznik nr 8 Wzór decyzji standardowej_obowiązuje od 31.10.2017

Załącznik nr 8 Wzór decyzji standardowej – wersja archiwalna obowiązująca do 30.10.2017

Załącznik nr 9 Wzór decyzji ryczałtowej_obowiązuje od 31.10.2017

Załącznik nr 9 Wzór decyzji ryczałtowej – wersja archiwalna obowiązująca do 30.10.2017

Informacja dotycząca uzyskiwania kwalifikacji w ramach EFSKomunikaty

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 10.4 typ projektu FCzęsto zadawane pytania i odpowiedzi:

FAQ do 10.4 F

[pob_wsz_zalacz]

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus

Zapraszamy na nową stronę


Jeśli szukasz informacji o programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - zapraszamy na nową stronę https://funduszeuedolnoslaskie.pl/

 

 

Jeśli szukasz informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  - pozostań na tej stronie .

This will close in 0 seconds