Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Ogłoszenie o konkursie Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 10.4.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AW

01.04.2019 Kategoria: 10 edukacja, 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Nabory wniosków, Nabory wniosków, Ogłoszenia, Temat, Wiadomości, Zakończone

Etapy weryfikacji

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru RPDS.10.04.04-IZ.00-02-349/19

Skład KOP dla naboru RPDS.10.04.04-IZ.00-02-349/19

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej w ramach naboru nr RPDS.10.04.04-IZ.00-02-349_19

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach naboru nr RPDS 10.04.04-IZ.00-02-349/19

Regulamin pracy KOP dla konkursów współfinansowanych z EFS ogłaszanych wspólnie przez IZ RPO WD 2014-2020 oraz ZIT w ramach RPO WD 2014-2020  z dnia 25.03.2019 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPDS.10.04.04-IZ.00-02-349_19

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru RPDS.10.04.04-IZ.00-02-349/19

Regulamin pracy KOP dla konkursów współfinansowanych z EFS ogłaszanych wspólnie przez IZ RPO WD 2014-2020 oraz ZIT w ramach RPO WD 2014-20201 kwietnia 2019  r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Gmina Wałbrzych pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej ogłaszają konkurs RPDS.10.04.04-IZ.00-02-349/19 dla Poddziałania 10.4.4 Dostosowanie  systemów  kształcenia i szkolenia  zawodowego  do  potrzeb  rynku  pracy – konkurs ZIT AW.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wałbrzych pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 10 Edukacja

Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego
do potrzeb rynku pracy

Poddziałanie 10.4.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AW

Nr konkursu: RPDS.10.04.04-IZ.00-02-349/19

Informacje ogólneNabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020).

Nabór dla Wnioskodawców planujących realizację projektu na obszarze ZIT AW.

Konkurs nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020.Pełna nazwa i adres właściwych instytucji organizujących konkursy


Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca (IZ) Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wałbrzych pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW).

IP pełni wspólnie z IZ rolę Instytucji Organizującej Konkurs.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z siedzibą
we Wrocławiu (50-412), ul. Mazowiecka 17 oraz Gmina Wałbrzych z siedzibą w Wałbrzychu
(58-300) ul. Słowackiego 23A.Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegające dofinansowaniu

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów:10.4.A.

Organizacja praktycznych form nauczania – staże, praktyki zawodowe:

 1. praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, szkół branżowych I i II stopnia;
 2. staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego
  we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami lub wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego.10.4.B.

Uruchamianie i dostosowywanie kształcenia i szkolenia w zawodach, na które występuje potwierdzone zapotrzebowanie rynku, w szczególności poprzez:

 1. udział przedsiębiorców w identyfikacji i prognozowaniu potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy, co pozwoli na efektywne zarządzanie ofertą edukacyjną i szkoleniową szkół i placówek;
 2. włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie przez tworzenie w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe, CKZiU, CKP,
  u pracodawców lub przedsiębiorców branżowych ośrodków egzaminacyjnych
  dla poszczególnych zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, udział pracodawców lub przedsiębiorców w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach w charakterze egzaminatorów;
 3. tworzenie klas patronackich w szkołach;
 4. współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach i w formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy;
 5. opracowanie lub modyfikację programów nauczania;
 6. wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;
 7. współpracę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
  z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z uczelniami wyższymi;
 8. dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom i słuchaczom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy
  i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych;
 9. organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminów maturalnych, kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów, szkoleń i zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych oraz kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich;
 10. udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych;
 11. wsparcie uczniów lub słuchaczy w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy;
 12. programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące
  do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie;
 13. doradztwo edukacyjno-zawodowe;
 14. przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w charakterze młodocianego pracownika organizowane u pracodawców oraz młodocianych pracowników wypełniających obowiązek szkolny
  w formie przygotowania zawodowego, zorganizowane u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, o ile nie jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy.
 15. tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe
  dla nauczania zawodów;
 16. wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w nowe technologie, materiały, narzędzia poprzez możliwość sfinansowania w ramach projektów kosztów związanych z dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń (rozumianą zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków) na potrzeby pracowni
  lub warsztatów szkolnych, wynikających m. in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania;
 17. kompleksowe programy kształcenia praktycznego organizowane w miejscu pracy;
 18. kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych
  oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

10.4.D.


Doradztwo edukacyjno-zawodowe, uwzględniające potrzeby uczniów i dorosłych uczących się na różnych poziomach edukacyjnych i w różnych typach szkół i placówek m.in. poprzez:

 1. uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach,
  które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach;
 2. doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów;
 3. tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK);
 4. zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego, może obejmować m.in.:
  1. zapewnienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej m.in. poprzez tworzenie regionalnych systemów informacji edukacyjno-zawodowej,
   w tym dostępnej on-line;
  2. realizację programów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na poziomie lokalnym i regionalnym.

10.4.E

Przygotowanie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia oraz wsparcie ich w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej pod potrzeby regionalnego i lokalnego rynku pracy m.in. poprzez:

 1. przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU dla określonej branży/zawodu;
 2. wsparcie realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU.

10.4.G.

Szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy (np. staże nauczycieli w przedsiębiorstwach). W szczególności:

 1. kursy lub szkolenia doskonalące (praktyczne i teoretyczne) w zakresie przedmiotów zawodowych, w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;
 2. praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół
  lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu oświaty;
 3. studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne);
 4. wspieranie istniejących, budowanie nowych lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia;
 5. realizację programów wspomagania, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw;
 6. wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów,
  w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.

10.4.H.

Szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji
i metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia oraz stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Kategorią interwencji dla niniejszego konkursu jest kategoria interwencji 118, która dotyczy lepszego dopasowywania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwiania przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacniania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu, realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.Termin, od którego można składać wnioski:


6 maj 2019 r. od godziny 08.00

Termin, do którego można składać wnioski:


31 maj 2019 r. do godziny 15.00

Typy beneficjentów:


Beneficjentami mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;
 • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;
 • podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
 • pracodawcy;
 • przedsiębiorcy;
 • organizacje pracodawców.

Jednocześnie IOK podkreśla, że, zgodnie z kryterium dostępu nr 4, wnioski w ramach niniejszego naboru mogą składać jedynie organy prowadzące szkołę lub placówkę oświatową, realizującą kształcenie zawodowe w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe lub instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową, pracodawcy, przedsiębiorcy lub organizacje pracodawców.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 5, w przypadku gdy Wnioskodawcą jest instytucja rynku pracy,
o której mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadząca działalność edukacyjno-oświatową, pracodawca, przedsiębiorca lub organizacja pracodawców, projekt powinien być partnerski – Partnerem musi być organ prowadzący szkołę lub placówkę oświatową realizującą kształcenie zawodowe w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa
w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:


Kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs nr RPDS.10.04.04-IZ.00-02-349/19 wynosi: 2 134 644  EUR tj. 9 168 296 PLN.

Wszystkie wskazane w tym punkcie alokacje przeliczono po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w dniu 28 marca 2019 r. (1 euro = 4,2950 PLN).

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania listy rankingowej.

 

Minimalna wartość projektu:


Minimalna wartość projektu: 50 000,00 PLN.

Maksymalna wartość projektu


Nie dotyczy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie z budżetu państwa) wynosi 85%.

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych

Minimalny udział wkładu własnego Beneficjenta wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu


Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), który jest dostępny poprzez stronę: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/. System ten umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia. Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie w systemie SOWA w terminie od godz. 8.00 dnia 6 maja 2019 r. do godz. 15.00 dnia 31 maja 2019 r.

IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków. [entre]

Oświadczenia zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula nie obejmuje oświadczenia Wnioskodawcy dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej przez IOK formy komunikacji.

Logowanie do systemu SOWA w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru. W przypadku ewentualnych problemów z Systemem Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), IZ RPO WD zastrzega sobie, między innymi, możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wskazane wyżej. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, w których opublikowano ogłoszenie.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zamieszczona jest na stronie: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/ w zakładce „Pomoc”.

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu:


Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie konkursu, który dostępny jest wraz z załącznikami na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl, na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie ZIT AW www.ipaw.walbrzych.euOgloszenie-o-konkursie-10.4.4_obowiązuje od 8 maja 2019 r.

Ogloszenie-o-konkursie-10.4.4 – obowiązuje do 7.05.2019

Ogloszenie-o-konkursie-10.4.4 – obowiązuje do 7.05.2019

Regulamin konkursów 10.4_obowiązuje od 13.05.2019

Regulamin konkursów 10.4_- obowiązuje od 8 maja 2019 r. do 12 maja 2019

Regulamin konkursów 10.4 – wersja obowiązująca do 7.05.2019

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 2 Lista wskaźników na poziomie projektu

Załącznik nr 3 Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 4 Standardy realizacji form wsparcia dla Działanie 10.4

Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie_standardowa

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie_ryczałt

Załącznik nr 7 Wzór porozumienia PJB

Załącznik nr 8 Wzór decyzji_standardowa

Załącznik nr 9 Wzór decyzji_ryczałt

Angażowanie-personelu-w-projektach-edukacyjnych-EFS

Informacja-dotycząca-uzyskiwania-kwalifikacji-w-ramach-EFSCzęsto zadawane pytania i odpowiedzi oraz prezentacje


FAQ-10.4 – 13.05.2019


Prezentacja ocena i błędy w Działaniu 10.4


Prezentacja zasada równości szans i niedyskryminacji


Prezentacja zasady konkursów 10.4.1, 10.4.2 i 10.4.4

 

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus

Zapraszamy na nową stronę


Jeśli szukasz informacji o programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - zapraszamy na nową stronę https://funduszeuedolnoslaskie.pl/

 

 

Jeśli szukasz informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  - pozostań na tej stronie .

This will close in 0 seconds