Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Bliżej mieszkańca

24.07.2020 Kategoria: Sukcesy projektów, Sukcesy projektów w perspektywie 2014-2020, Sukcesy projektów z perspektywy 2014-2020, Wiadomości


Beneficjent: Gmina Lubomierz 

Tytuł projektu: Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych – etap II 

Wartość projektu: prawie 3,3 mln zł 

Wartość dofinansowania z UE: prawie 2,8 mln zł 

Mieszkańcy czterech sąsiadujących ze sobą dolnośląskich gmin: Lubomierz, Mirsk, Piechowice oraz Wleń, szybciej i łatwiej niż do tej pory załatwiają sprawy urzędowe. Na dodatek nie wymaga to wizyty w siedzibie urzędów, wystarczy dostęp do internetu i wolna chwila w ciągu doby. Takie rozwiązanie to efekt wdrożenia e-usług publicznych, na które gminy dostały dotację unijną. 

Dzięki kupionemu oprogramowaniu i sprzętowi komputerowemu oraz modernizacji infrastruktury informatycznej mieszkańcy mogą za pomocą komputera albo  smartfona załatwić większość spraw obywatelskich lub związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Należą do nich np. złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, złożenie deklaracji na podatki lokalne  (np. rolny, leśny, od nieruchomości), prośba o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu lub zajęcie pasa drogowego, a także skorzystanie z bazy GIS (System Informacji Przestrzennej), by otrzymać wypis lub wyrys. Każdy obywatel ma też cykliczne opłaty – jeśli nalicza je urząd gminy informatyzacja sprawiła, że elektronicznie można uzyskać informacje o wysokości i terminie płatności,  a także zawnioskować o ich odroczenie lub rozłożenie na raty. System pozwala też w razie potrzeby przeprowadzić konsultacje społeczne oraz zgłosić usterki w miejscach publicznych.  Natomiast zainteresowani życiem gminy i stanowionym lokalnie prawem mogą na bieżąco, on-line,  śledzić posiedzenia rady gminy.  Wszystkie e-usługi są bezpłatne. 

Ułatwienia te szczególnie docenią osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy oraz ci, dla których dotarcie do biura obsługi w standardowych godzinach pracy urzędów jest trudniejsze, chociażby ze względu na pracę zawodową. 


Beneficiary: The Lubomierz commune 

Title of the project: Computerisation of the Commune Offices of Lubomierz, Mirsk, Piechowice, and Wleń in order to implement public e-services – stage II 

Value of the project: almost PLN 3.3 million 

Value of co-financing from the EU: almost PLN 2.8 million 

Inhabitants of four neighbouring Lower Silesian communes: Lubomierz, Mirsk, Piechowice, and Wleń, handle official matters faster and easier than before. What is more, they do not have to visit the offices – all they need is Internet access and a spare moment during the day. This solution is the effect of implementing public e-services, for which the communes received an EU subsidy. 

Thanks to the purchased software and computer hardware, as well as modernisation of the IT infrastructure, the inhabitants can deal with most of their citizenship or business matters with the use of a computer or smartphone. These include, for example, submitting an application for an ID card, submitting a declaration for local taxes (e.g. agricultural, forestry, real estate taxes), filing a request to issue an alcohol licence or to occupy a road lane, as well as to use the GIS database (Spatial Information System) to receive an extract. Each citizen also has cyclical fees – if they are charged by the commune office, the computerisation has made it possible to obtain information electronically about the amount and date of payment, as well as to request its postponement or payment in instalments. The system also makes it possible, if necessary, to conduct public consultation and report faults occurred in public places. On the other hand, those interested in the life of the commune and local law can follow the meetings of the commune council on-line. All e-services are free of charge. 

These facilitation will be especially appreciated by people with disabilities, seniors and those for whom going to the office during standard office hours is more difficult, for example, because of their work.

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus

Zapraszamy na nową stronę


Jeśli szukasz informacji o programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - zapraszamy na nową stronę https://funduszeuedolnoslaskie.pl/

 

 

Jeśli szukasz informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  - pozostań na tej stronie .

This will close in 0 seconds