Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Ogłoszenie o naborze przeprowadzanym w trybie konkurencyjnym FEDS.09.04-IP.01-013/23 – nabór dla subregionu wałbrzyskiego objętego interwencją FST

31.05.2023 Kategoria: 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, 9.4 Transformacja gospodarcza, FEDS, FEDS 2021-2027, Wiadomości, Zakończone

Od 22.01.2024 r. wszystkie informacje dotyczące niniejszego naboru zostały przeniesione na nową stronę Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska (https://funduszeuedolnoslaskie.pl/ ).

 

Tym samym wszelkie obowiązujące informacje (w tym dotychczas publikowane) oraz zmiany w dokumentacji, publikacja wyników oceny oraz dokumenty dotyczące realizacji i rozliczania projektów dostępne są dostępne na stronie naboru (nowy link do naboru).

 

 

 

 

Etapy weryfikacji

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru (lista projektów ocenionych pozytywnie) –  aktualizacja 15.01.2024 r.

Opis zmian do listy – aktualizacja 15.01.2024 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru (lista projektów ocenionych pozytywnie) –  09.01.2024 r.

Lista projektów, które  nie  spełniły kryteriów wyboru (lista projektów ocenionych negatywnie) –  09.01.2024 r.

Lista członków Komisji Oceny Projektów biorących udział w posiedzeniu KOP

 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej – II etap – 09.01.2024 r. – wersja aktualna

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej – II etap – 05.12.2023 r. – wersja archiwalna 

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej – II etap – 09.01.2024 r. – wersja aktualna

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej – II etap – 05.12.2023 r. – wersja archiwalna

 

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny formalnej FEDS.09.04-IP.01-013/23 – 09.01.2024 r. – wersja aktualna

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny formalnej FEDS.09.04-IP.01-013/23 – 14.09.2023 r. – wersja archiwalna

 

 Lista złożonych wniosków w ramach naboru FEDS.09.04-IP.01.- 013/23

 

 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (DIP), pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej FEDS 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzany w sposób konkurencyjny w  ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

 

Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na
Dolnym Śląsku

Działanie 9.4 Transformacja gospodarcza

Typ projektów: 9.4.A Inwestycje MSP

Nabór nr FEDS.09.04-IP.01-013/23

 


Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Wsparcie inwestycyjne dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego, przyczyniające się do rozbudowy (dywersyfikacji, unowocześnienia) przedsiębiorstwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności- wsparcie ściśle powiązane z celami procesu transformacji subregionu. Preferowane będą projekty skutkujące powstaniem miejsc pracy (EPC).

Projekty wspierane w konkursie muszą wpisywać się w cel gospodarczy transformacji subregionu wałbrzyskiego zawarty w Programie FEDS 2021-2027 oraz w TPST.

Cel gospodarczy TPST to: aktywizacja gospodarcza oraz wzmocnienie konkurencyjności poprzez wykorzystanie endogenicznego potencjału subregionu w sposób gwarantujący osiągnięcie celów ograniczenia niskiej emisji i dekarbonizacji.

W ramach działania 9.4.A przewidziano dofinansowanie projektów będących inwestycjami produkcyjnymi realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, dotyczące tzw. inwestycji początkowej.

 

Inwestycja początkowa oznacza jedno z poniższych:

a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne związane z co najmniej jednym z poniższych:

— utworzeniem nowego zakładu,

— zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,

— dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów lub usług dotąd niewytwarzanych lub nieświadczonych przez ten zakład lub

— zasadniczą zmianą całościowego procesu produkcji produktu lub produktów, których dotyczy inwestycja w ten zakład;

b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił. Samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa nie stanowi inwestycji początkowej.

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z  dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiająca Fundusz na Rzecz sprawiedliwej Transformacji: „Inwestycje produkcyjne należy rozumieć jako inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług, przyczyniając się w ten sposób do akumulacji brutto i zatrudnienia.


Termin, od którego można składać wnioski:

05 lipca 2023 r.

 


Termin, do którego można składać wnioski:

17 sierpnia 2023 r.

 


Kto może składać wnioski?

 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia GBER realizujące projekt na obszarze subregionu wałbrzyskiego (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, m. Wałbrzych, ząbkowicki).

 


Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

 

Wniosek należy złożyć  wyłącznie w formie elektronicznej w CST2021 – aplikacji WOD2021,

pod adresem: https://wod.cst2021.gov.pl/

 


Wniosek i instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie:

 

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu będzie udostępniony najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru w dedykowanej aplikacji WOD2021 dostępnej pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl/

 

Po zalogowaniu się do systemu WOD2021 będzie możliwe wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu i uzupełnienie go o załączniki:

 

Załączniki-do-wniosku

Załącznik nr 3b Analiza ekonomiczna – uproszczona księgowość – AKTUALIZACJA 04.08.2023

 

Wzór wniosku o dofinansowanie – aktualizacja 2023-07-06

Wzór wniosku o dofinansowanie – aktualny do 2023-07-05

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie – aktualizacja 2023-07-06

Instrukcja wypełnienia wniosku – aktualna do 2023-07-05

 


Kryteria wyboru projektów:

 

Ocena wniosków o dofinansowanie projektów prowadzona jest w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzonych przez KM FEDS 2021-2027.

Dla tego naboru obowiązują Kryteria wyboru projektów w ramach FEDS 2021-2027 podzielone na:

Kryteria formalne i merytoryczne ogólne zatwierdzone Uchwałą nr 8. Komitetu Monitorującego FEDS 2021-2027 z dnia14 kwietnia 2023 r.

oraz

Kryteria specyficzne formalne i merytoryczne dla działania 9.4 zatwierdzone Uchwałą nr 15. Komitetu Monitorującego FEDS 2021-2027 z dnia 28 kwietnia 2023 r.

 


Nazwa i adres instytucji organizującej nabór:

 

Instytucją Organizującą Nabór (ION) jest Dolnośląska Instytucja Pośredniczącej  (DIP), pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej FEDS 2021-2027.


Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca 

ul. E. Kwiatkowskiego 4; 52-407 Wrocław

 


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania:

  • dla wydatków objętych art. 14 GBER wynosi:

– dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

– dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

  • dla wydatków na pracę przygotowawcze oraz kosztów pośrednich (objętych ryczałtem), których podstawą finansowania jest rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 intensywność pomocy jest tożsama z intensywnością pomocy publicznej określoną wyżej.


Minimalna
wartość całkowita projektu wynosi pow. 200 000,00 EUR; (918 000,00 PLN).


Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi – 40 000 000,00 PLN.


Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

 

Alokacja przeznaczona na nabór wynosi 30 000 000,00 EUR, tj. 137 700 000,00 PLN (zgodnie z obowiązującym  w maju 2023 r. kursem, tj. 1 EUR = 4,59.PLN) w tym na procedurę odwoławczą zabezpiecza się 15%  alokacji  przeznaczonej na nabór.

 

Dane do kontaktu:

 

Tel.: 71 776 58 13, 71 776 58 02

e-mail: info.dip@dip.dolnyslask.pl

 

Regulamin naboru:

Regulamin_9_4_nabor_konkurencyjny – aktualizacja 2023-07-06

Wykaz zmian – Regulamin – 2023-07-06

Archiwalny:

REGULAMIN NABORU_ FEDS.09.04-IP.01-013/23 z załącznikami

 

Wzór umowy:

 

WZÓR UMOWY – wersja aktualna od 11.01.2024 r.

Pozostałe załączniki do umowy

WZÓR UMOWY z załącznikami – wersja nieaktualna

 

Dokumenty dodatkowe:

Dolnośląska Strategia Innowacji 2030

Klauzula informacyjna RODO dla wnioskodawców

TERYTORIALNY PLAN SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2021-2030 SUBREGION WAŁBRZYSKI

Wykaz projektów, które spełniły kryteria naboru zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4811/VI/22 z 18.01.2022 r.

Regulamin pracy KOP 30_05_2023

 

 

Informacje dodatkowe:

Termin oceny formalnej etap II zostaje wydłużony do 10.12.2023r.

 

Spotkanie informacyjne w ramach naboru 9.4 A Inwestycje MSP (subregion wałbrzyski) – Świdnica 28.06.2023 r.

 

Prezentacje ze spotkania informacyjnego w ramach naboru 9.4 A Inwestycje MSP (subregion wałbrzyski):

 

Regulamin naboru – ogólne informacje

Generator wniosków

Kryteria wyboru projektów

 

Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi – 9.4.A

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus

Zapraszamy na nową stronę


Jeśli szukasz informacji o programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - zapraszamy na nową stronę https://funduszeuedolnoslaskie.pl/

 

 

Jeśli szukasz informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  - pozostań na tej stronie .

This will close in 0 seconds