Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Ogłoszenie o naborze dla poddziałania 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WrOF

20.04.2017 Kategoria: 4 Środowisko i zasoby, 4.2 Gospodarka wodno - ściekowa, Nabory wniosków, ochrona środowiska, Ogłoszenia, Wiadomości, Wyniki, Zakończone

Etapy weryfikacji

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.04.02.02-IZ.00-02-244/17 ZIT WrOF

Regulamin pracy KOP

Informacja o Składzie Komisji Oceny Projektów

Lista projektów skierowanych do oceny Strategicznej ZIT WrOF nabór nr RPDS.04.02.02-IZ.00-02-244_17

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej

Lista projektów złożonych w ramach naboru nr RPDS.04.02.02.00-IZ.00-02-244/17 – ZIT WrOF

Komunikaty


Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.04.02.02-IZ.00-02-244/17 dla poddziałania 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WrOF.

Informacje ogólne

 

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WrOF.

Nabór w trybie konkursowym skierowany:

 • do beneficjentów realizujących projekty na obszarze ZIT WrOF;
Pełna nazwa i adres właściwej instytucji organizującej konkurs:

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) – pełniące role Instytucji Organizującej Konkurs.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z naborem realizuje:

– Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej (pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław) na podstawie porozumienia  zawartego pomiędzy IZ RPO WD


a Gminą Wrocław pełniącą funkcję lidera ZIT WrOF oraz funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD.

Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu:

Przedmiotem konkursów jest typ projektu określony dla działania 4.2.A Gospodarka wodno-ściekowa w osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, tj.:

4.2.A     Projekty dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy i/lub modernizacji  zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM , w tym:

 • sieci kanalizacji sanitarnej,
 • oczyszczalnie ścieków,
 • inwestycje w zakresie instalacji służących do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych (innego niż składowanie) – jako element projektu,
 • inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków – jako element projektu.

Typy wnioskodawców/beneficjentów:

 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w konkursie:
 

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 3 532 000 Euro, tj.  14 916 695,6 PLN (alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w kwietniu 2017  r., 1 euro = 4,2233 PLN).

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu ze względu na pozytywnie rozpatrywane protesty w ramach działania.

Minimalna wartość projektu: Minimalna całkowita wartość projektu: 100 tys. PLN
Maksymalna wartość projektu: Nie dotyczy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu:

 

Dofinansowanie UE na poziomie projektu: maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych;

 

 

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych:

 

Wkład własny beneficjenta na poziomie projektu: co najmniej 15%;

 

Termin, miejsce
i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu:
 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-umwd.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie od godz. 8.00 dnia 22 maja 2017 r. do godz. 15.00 dnia 19 czerwca 2017 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto ww. terminie (do godz. 15.00 dnia 19 czerwca 2017 r.)  do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji Generator Wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami).

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej.

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście lub za pośrednictwem kuriera do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich mieszczącej się pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Mazowiecka 17

50-412 Wrocław

II piętro, pokój nr 2019

b) za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego,  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Mazowiecka 17

50-412 Wrocław

II piętro, pokój nr 2019

Zgodnie z art. 57 § 5 KPA termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w zamkniętej kopercie, (lub innym opakowaniu np. pudełku) której opis zawiera następujące informacje:

 • pełna nazwa Wnioskodawcy wraz z adresem
 • wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr …………..
 • tytuł projektu
 • numer wniosku o dofinansowanie
 • „Nie otwierać przed wpływem do Wydziału Wdrażania EFRR”.Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas dostarczyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu wnioskodawcy.IZ RPO WD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu: Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie, który dostępny jest wraz z załącznikami na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl  oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) i na www.zitwrof.pl.

Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o konkursie 4.2.2 – ZIT WrOF

Regulamin 4.2.2 ZIT WrOF

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Kryteria_wyboru – 4.2.2-ZIT WrOF

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu 4.2.2 Lista wskaźników na poziomie działania…

Wskaźnik-G-wyliczenie-procentowe

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Deklaracja N2000

Deklaracja RDW

Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołóstwie

formularz_zakres_informacji_pomoc_de_minimis – przedsiębiorstwo

formularz_zakres_informacji_pomoc_de_minimis

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020

oświadczenie_pomoc_de_minimis

oświadczenie – analiza OOŚ z instrukcją

oświadczenie o braku pomocy publicznej_de minimis

oświadczenie-VAT-dla-Partnera

oświadczenie-VAT-dla-Podmiotu-realizującego-Projekt

oświadczenie-VAT-dla-Wnioskodawcy

pełnomocnictwo

poziom-wsparcia-w-projektach-partnerskich

tabela przestrzegania przez aglomerację przepisów dyrektywy dot. oczyszczania ścieków komunalnych

UOKiK – Pomoc publiczna – informacje dodatkowe

wkład niepieniężny – projekty z pomocą publiczną

wkład niepieniężny – projekty z częściową pomocą publiczną

wkład niepieniężny – projekty bez pomocy publicznej


Wzór umowy EFRR 2014 2020

Załącznik nr 1 Harmonogram rzeczowo- finansowy bez budżetu państw.

Załącznik nr 1a Harmonogram rzeczowo-finansowy dla projektów z budżetem państwa

Załącznik nr 2 Harmonogram zamówień dla Projektu

Załącznik nr 3 Harmonogram płatności

Załącznik nr 4 Montaż finansowy Projektu

Załącznik nr 5 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji

Załącznik nr 7 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Partnera

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt

Załącznik nr 10 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji

Załącznik nr 11 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność

Załącznik nr 12 Zakres przetwarzanych danych osobowych

Załącznik nr 13 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR

Załącznik nr 14 Klasyfikacja budżetowa projektu

Strategia ZIT WrOF

Komunikaty i wyjaśnienia

Komunikat w sprawie wydłużenia terminu oceny formalnej dla naboru RPDS.04.02.02-IZ.00-02-244/17 – 3.08.2017

 

 

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus

Zapraszamy na nową stronę


Jeśli szukasz informacji o programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - zapraszamy na nową stronę https://funduszeuedolnoslaskie.pl/

 

 

Jeśli szukasz informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  - pozostań na tej stronie .

This will close in 0 seconds