Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Ogłoszenie o naborze dla poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF – konkurs nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-241/17

11.05.2017 Kategoria: 10 edukacja, 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Nabory wniosków, Ogłoszenia, Wiadomości, Zakończone

  Etapy weryfikacji

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru RPDS 10.02.02-IZ.00-02-241-17

skład KOP dla naboru RPDS 10.02.02-IZ.00-02-241-17

Regulamin pracy KOP dla konkursów współfinansowanych z EFS ogłaszanych wspólnie przez IZ RPO WD 2014-2020 oraz ZIT w ramach RPO WD 2014-2020

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach naboru nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-241/17

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny strategicznej ZIT WrOF dla naboru nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-241/17

Lista projektów przekazanych do oceny strategicznej ZIT WrOF

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-241/17

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru RPDS.10.02.02-IZ.00-02-241/17KomunikatyOgłoszenie o konkursie nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-241/17 dla poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF.

Informacje ogólne

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 10 Edukacja

Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF

Konkurs nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-241/17

Nabór dla Wnioskodawców planujących realizację projektów na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Pełna nazwa i adres właściwych instytucji organizujących konkursy

Konkurs ogłasza:

W ramach Poddziałania 10.2.2 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF).

IP pełni wspólnie z IZ rolę Instytucji Organizującej Konkurs.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z naborem realizują:

Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mazowiecka 17, kod pocztowy 50-412.

Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej (ul. Świdnicka 53,
50-030 Wrocław) na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy IZ RPO WD
a Gminą Wrocław pełniącą funkcję lidera ZIT WrOF oraz funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD.

Przedmiot konkursów, w tym typy projektów podlegające dofinansowaniu

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów:

10.2.A.

Kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i TIK (ICT) oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej. Wsparcie może objąć w szczególności:

 1. realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem;
 2. realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej;
 3. realizację różnych form rozwijających uzdolnienia;
 4. wdrożenie nowych form i programów nauczania;
 5. tworzenie i realizację zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych;
 6. organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;
 7. nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty w celu osiągnięcia założonych celów edukacyjnych;
 8. wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;
 9. realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą.
 10. wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;
 11. kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających
  z tego tytułu zagrożeń.

10.2.B.

Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego poprzez:

 1. wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych
  lub matematyki;
 2. kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych
  lub matematyki.


10.2.C.

Realizacja programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. uczniowie z niepełnosprawnościami, uczniowie zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki).10.2.D.

Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia, w szczególności poprzez:

 1. doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
 2. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.


10.2.E.

Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna, dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych (m.in. uczniowie z niepełnosprawnościami, uczniowie uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki).10.2.F.

Rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.10.2.G.

Szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji w celu doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (TIK, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (m.in. kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia, m.in.:

 1. kursy i szkolenia doskonalące (w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER), studia podyplomowe;
 2. wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;
 3. realizacja w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania;
 4. staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty;
 5. wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;
 6. podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.
 7. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
 8. przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy.


10.2.H.

Szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji w celu doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o szczególnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych (m.in. uczniów z niepełnosprawnościami, uczniów uzdolnionych, zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki).Kategorią interwencji dla ogłaszanych konkursów w ramach Działania 10.2 jest kategoria interwencji 115, która odpowiada bezpośrednio celowi dążącemu do ograniczania i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianiu równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Termin, od którego można składać wnioski 22 czerwca 2017 r. od godziny 08.00
Termin, do którego można składać wnioski 6 lipca 2017 r. do godziny 15.00
Typy Wnioskodawców/ Beneficjentów W ramach niniejszych konkursów, Beneficjentami mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • organizacje pozarządowe;
 • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.


O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w konkursach

Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF

Konkurs nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-241/17

Ogółem kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs dla ZIT WrOF wynosi: 3 113 005 EUR (tj. 13 423 900 PLN)Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów zostanie zwiększona o środki z budżetu państwa w zależności od poziomu planowanego przez Wnioskodawców wkładu własnego.

Wszystkie kwoty podane w ogłoszeniu zostały przeliczone po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w dniu 28 września 2017r. (1 euro = 4.3122 PLN).

.

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie.


Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania list rankingowych w poszczególnych naborach.

Minimalna wartość projektu Minimalna wartość projektu: 50 000,00 PLN.
Maksymalna wartość projektu Nie dotyczy.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie z budżetu państwa) wynosi 95%.

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych Minimalny udział wkładu własnego Beneficjenta w ramach konkursów wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.
Termin, miejsce
i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), który jest dostępny poprzez stronę: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/. System ten umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia. Następnie wniosek taki powinien zostać złożony wyłącznie w systemie SOWA w terminie od godz. 8.00 dnia 22 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 dnia 6  lipca 2017 r.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

IOK nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) na wniosku o dofinansowanie złożonym w systemie SOWA.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOWA oznacza potwierdzenie zgodności oświadczeń zawartych w dokumencie (i załącznikach, które stanowią jego integralną część) ze stanem faktycznym.

Logowanie do systemu SOWA w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru. W przypadku ewentualnych problemów z Systemem Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), IZ RPO WD zastrzega sobie, między innymi, możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wskazane wyżej. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, w których opublikowano ogłoszenie.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zamieszczona jest na stronie: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/.

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu: Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie konkursu, który dostępny jest wraz z załącznikami poniżej w ramach dokumentacji konkursowej, na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz dodatkowo na stronie internetowej www.zitwrof.pl.

Dokumentacja konkursowa

Ogloszenie-o-konkursie-10.2.2 ZIT WrOF_obowiązuje od 10.10.2017

Ogłoszenie o konkursie – 10.2.2 ZIT WrOF – wersja archiwalna do 9.10.2017

Regulamin konkursu dla Działania 10.2_obowiązuje od 10.10.2017

Regulamin konkursu dla Działania 10.2 – wersja archiwalna – obowiązująca od 20.06.2017r. do 9.10.2017 r.

Regulamin konkursu dla Działania 10.2 – wersja archiwalna

Załącznik nr 1 Wyciąg z kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.2

Załącznik nr 2 Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 10.2 – wersja obowiązująca od 20.06.2017r.

Załącznik nr 2 Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 10.2 – wersja archiwalna

Załącznik nr 3 Zakres wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 4 Standardy realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 10.2

Załącznik nr 5 Średnie wyniki egzaminów zewnętrznych

Załącznik nr 6 Oświadczenie dotyczące kryterium dostępu nr 5

Załącznik nr 7 Oświadczenie dotyczące kryterium dostępu nr 6

Załącznik nr 8 Wzór umowy standardowej – wersja obowiązująca od 20.06.2017r.

Załącznik nr 8 Wzór umowy_standardowa – wersja archiwalna

Załącznik nr 9 Wzór umowy ryczałtowej – wersja obowiązująca od 20.06.2017r.

Załącznik nr 9 Wzór umowy_ryczałt – wersja archiwalna

Załącznik nr 10 Wzór porozumienia PJB – wersja obowiązująca od 20.06.2017r.

Załącznik nr 10 Wzór porozumienia PJB – wersja archiwalna

Załącznik nr 11 Wzór decyzji standardowej

Załącznik nr 12 Wzór decyzji ryczałtowej

Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów z EFS

Lista sprawdzająca kwalifikacje

Strategia ZIT WrOFKomunikaty i wyjaśnienia:

Zmiany w Regulaminie konkursu w ramach działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Materiał pomocniczy w zakresie poprawnego wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 10.2_aktualizacja – 22.06.2017r.

Materiał pomocniczy w zakresie poprawnego wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie naborów nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-241/17, RPDS.10.02.03-IZ.00-02-242/17, RPDS.10.02.04-IZ.00-02-243/17

Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – 30.05.2017

Podsumowanie najważniejszych wymogów dotyczących kryteriów wyboru projektów oraz sposobu wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu zawartych w dokumentach dla naborów w ramach działania 10.2 – 23.05.2017

 

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus

Zapraszamy na nową stronę


Jeśli szukasz informacji o programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - zapraszamy na nową stronę https://funduszeuedolnoslaskie.pl/

 

 

Jeśli szukasz informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  - pozostań na tej stronie .

This will close in 0 seconds