Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Ogłoszenie o konkursie w ramach poddziałania 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF

05.10.2016 Kategoria: 10 edukacja, 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Nabory wniosków, Ogłoszenia, Wiadomości, Zakończone

Etapy weryfikacji:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-175/16


Skład KOP dla naboru RPDS.10.01.02-IZ.00-02-175/16


Regulamin pracy KOP dla konkursów współfinansowanych z EFS ogłaszanych wspólnie przez IZ RPO WD 2014-2020 oraz ZIT w ramach RPO WD 2014-2020


Lista projektów, które spełniły kryteria oceny zgodności ze strategią ZIT WrOF dla naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-175/16


Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze strategią ZIT w ramach naboru RPDS.10.01.02-IZ.00-02-175_16


Lista projektów przekazanych do oceny merytorycznej w ramach oceny formalno-merytorycznej – nabór RPDS.10.01.02-IZ.00-02-175/16


Lista projektów przekazanych do oceny formalno – merytorycznej w ramach naboru RPDS.10.01.02-IZ.00-02-175/16


Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru RPDS.10.01.02-IZ.00-02-175/16 – 7.12.2016Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-175/16 dla poddziałania 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF .

Informacje ogólne

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 10 Edukacja

Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF

Konkurs nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-175/16

Nabór dla Wnioskodawców planujących realizację projektów na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Pełna nazwa i adres właściwych instytucji organizujących konkursy

Konkurs ogłasza:

W ramach Poddziałania 10.1.2 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF).

IP pełni wspólnie z IZ rolę Instytucji Organizującej Konkurs.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z naborem realizują:

Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mazowiecka 17, kod pocztowy 50-412.

Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej (ul. Świdnicka 53,
50-030 Wrocław) na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy IZ RPO WD
a Gminą Wrocław pełniącą funkcję lidera ZIT WrOF oraz funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD.

Przedmiot konkursów, w tym typy projektów podlegające dofinansowaniu

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów:

10.1.A. Uruchamianie nowych miejsc, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej, m.in. specjalnych i integracyjnych oraz uruchamianie nowych miejsc alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

10.1.B. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne mające na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji, poprzez rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zwiększające szanse edukacyjne dzieci. Wykaz dodatkowych zajęć obejmuje:

 1. zajęcia specjalistyczne takie jak: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
 2. zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy
  o systemie oświaty;
 3. zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;
 4. zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne;
 5. zajęcia rozwijające u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy (tj. porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość) oraz właściwe postawy/umiejętności (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz pobudzające ciekawość świata).

10.1.C. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Wsparcie może być realizowane zwłaszcza przez:

 1. doradztwo, kursy, szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe spełniające wymogi określane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz inne formy podwyższenia kwalifikacji pod kątem rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz właściwej postawy (m.in. kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, ciekawości świata), jak też właściwego wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 2. wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy
  i samokształcenia nauczycieli;
 3. współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami wychowania przedszkolnego i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami (m.in. praktyki, staże);
 4. staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami
  z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty albo instytucjami wspomagającymi przedszkola.

Kategorią interwencji dla ogłaszanych konkursów w ramach Działania 10.1 jest kategoria interwencji 115, która odpowiada bezpośrednio celowi dążącemu
do ograniczania i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianiu równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Termin, od którego można składać wnioski 07 listopada 2016 r. od godziny 08.00
Termin, do którego można składać wnioski 30 listopada 2016 r. do godziny 15.00
Typy beneficjentów W ramach niniejszych konkursów, Beneficjentami mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • organizacje pozarządowe;
 • organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego;
 • przedsiębiorcy.O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa
w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w konkursach:

Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF

RPDS.10.01.02-IZ.00-02-175/16

Ogółem kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs dla ZIT WrOF wynosi: 15 607 635 PLN (3 697 090 EUR)

Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów zostanie zwiększona o środki z budżetu państwa w zależności od poziomu planowanego przez Wnioskodawców wkładu własnego.

Wszystkie kwoty podane w ogłoszeniu zostały przeliczone po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w dniu 30 sierpnia 2016 r. (1 euro = 4.3436 PLN).

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie.
Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania list rankingowych w poszczególnych naborach.

Minimalna wartość projektu Minimalna wartość projektu: 50 000,00 PLN.
Maksymalna wartość projektu Nie dotyczy.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% (w zakresie typu projektu 10.1.A).

Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie z budżetu państwa) może wynosić 95% w przypadku realizacji typów 10.1.B i 10.1.C.

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych Minimalny udział wkładu własnego Beneficjenta w ramach konkursów wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu w przypadku realizacji typów 10.1.B
i 10.1.C.

Minimalny udział wkładu własnego Beneficjenta w ramach konkursów wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu w przypadku realizacji typu 10.1.A.
Termin, miejsce
i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), który jest dostępny poprzez stronę: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/. System ten umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia. Następnie wniosek taki powinien zostać złożony w systemie SOWA w terminie od godz. 8.00 dnia 7 listopada 2016 r. do godz. 15.00 dnia 30 listopada 2016 r. Jednocześnie, we wskazanym powyżej terminie, do siedziby IOK (IZ RPO WD) należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z systemu SOWA papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą z pieczęcią osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami – jeśli dotyczy).

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście lub za pośrednictwem kuriera do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich mieszczącej się pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Mazowiecka 17

50-412 Wrocław

II piętro, pokój nr 2020.

b) za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Mazowiecka 17

50-412 Wrocław

II piętro, pokój nr 2020.

Zgodnie z art. 57 § 5 KPA, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

 • pełna nazwa Wnioskodawcy wraz z adresem;
 • odpowiedni numer konkursu, to jest:

RPDS.10.01.01-IZ.00-02-174/16 – konkurs horyzontalny i OSI, lub

RPDS.10.01.02-IZ.00-02-175/16 – konkurs ZIT WrOF, lub

RPDS.10.01.03-IZ.00-02-176/16 – konkurs ZIT AJ, lub

RPDS.10.01.04-IZ.00-02-177/16- konkurs ZIT AW; • tytuł projektu;
 • zapis: „Nie otwierać przed wpływem do Wydziału Wdrażania EFS”.
 • Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej lub dostarczone po upływie wyznaczonego terminu zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu
są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, IZ RPO WD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Logowanie do systemu SOWA w celu wypełnienia i złożenia wniosku
o dofinansowanie będzie możliwe najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru.
W przypadku ewentualnych problemów z Systemem Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), IZ RPO WD zastrzega sobie, między innymi, możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wskazane wyżej. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, w których opublikowano ogłoszenie.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zamieszczona jest na stronie: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/.

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie konkursu, który dostępny jest wraz z załącznikami poniżej, w ramach dokumentacji konkursowej, na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz dodatkowo na stronie internetowej www.zitwrof.pl.Dokumentacja konkursowa:Często zadawane pytania i odpowiedzi:Komunikaty i wyjaśnienia

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus

Zapraszamy na nową stronę


Jeśli szukasz informacji o programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - zapraszamy na nową stronę https://funduszeuedolnoslaskie.pl/

 

 

Jeśli szukasz informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  - pozostań na tej stronie .

This will close in 0 seconds