Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Na wycieczkę do Walimia

06.05.2022 Kategoria: Sukcesy projektów, Sukcesy projektów w perspektywie 2014-2020, Sukcesy projektów z perspektywy 2014-2020, Wiadomości

 

 

Beneficjent: Gmina Walim

 

Tytuł projektu: Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej „Choina” i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim

 

Całkowita wartość projektu: ponad 13,1 mln zł

 

Wartość dofinansowania z UE: blisko 7,3 mln zł

 

 

Walim nazywany jest krainą sowiogórskich tajemnic. Okazuje się, że w tej pięciotysięcznej gminie czeka na turystów  ogrom miejsc do odkrycia: Rezerwat Przyrody Góra Choina, Ostoja Nietoperzy Gór Sowich, Lipa Fryderyka czy loch księżniczki Małgorzaty w średniowiecznym Zamku Grodno.

 

Przy Zamku Grodno powstało Turystyczne Centrum Edukacji Ekologicznej „Choina”. Nad malowniczym Jeziorem Bystrzyckim zbudowano ścieżkę edukacyjną z nową, ponad 120 – metrową kładką dla pieszych, która zwraca uwagę swym kształtem – wygląda jak fala, dźwiękami. Zainstalowano też  lunetę, przez którą możemy zobaczyć Zamek Grodno, czy Rezerwat Choina, są multimedialnie ławki, przy których, usłyszymy szum wody oraz odgłosy leśnych ptaków i zwierząt. Dzięki zamontowanemu w balustradzie kładki oświetleniu, gdy zapada zmrok kładka zaczyna mienić się wieloma kolorami tworząc miłe dla oka widowisko świetlne.

 

W ramach drugiego etapu na terenie Zamku Grodno powstało Centrum Bioedukacji Multimedialnej – w którym poznamy bliżej przyrodę Rezerwatu Góry Choina i Gór Sowich. Już od wejścia przywita nas hologramowa Biała Dama, która zaprowadzi nas wprost do centrum.    W pierwszej sali poświęconej nietoperzom, obejrzymy filmy w technologii 3D, na ekranach, które zostały wkomponowane w mury średniowiecznego Zamku. W drugiej sali, kiedy zgasną światła zobaczymy cztery pory roku w Rezerwacie Choina z wykorzystaniem wielu efektów specjalnych, w tym technologii hologramu.

 

W ostatnim etapie powstało Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zagórzu Śląskim. W tym miejscu oprócz uzyskania informacji o miejscach, które warto zwiedzić, zobaczmy pokaźnych rozmiarów akwarium z fauną i florą Jeziora Bystrzyckiego. Oprócz podziwiania ryb w akwarium, turyści mogą poznać historię powstania zbiornika Jeziora Bystrzyckiego i skorzystać z lekcji edukacyjnych, związanych z ekologią i bioedukacją.

 

 

 

Recipient: Walim Commune

 

Project title: Increasing the accessibility of natural resources and development of new forms of ecological education thanks to the expansion of the Tourist Centre of Ecological Education „Choina” and improved organisation of tourist traffic in the Walim Commune

Total project value: over 13.1 million PLN

EU funding: nearly 7.3 million PLN

 

On a trip to Walim

 

Walim is known as the land of Owl Mountain mysteries. It turns out that in this commune of five thousand inhabitants there are many places waiting to be discovered by tourists: the Choina Mountain Nature Reserve, the Owl Mountain Bat Sanctuary, Frederick’s Lime Tree or Princess Margaret’s dungeon in the medieval Grodno Castle.

The Tourist Centre for Ecological Education „Choina” was established at Grodno Castle. An educational path was built on the picturesque Bystrzyckie Lake, with a new, over 120-metre-long footbridge, which attracts attention with its shape – it looks like a wave, with sounds. A telescope was also installed, through which we can see Grodno Castle or the Choina Reserve, there are multimedia benches, where we can hear the swoosh of water and the sounds of forest birds and animals. Thanks to the lighting installed in the footbridge balustrade, when darkness falls, the footbridge starts to sparkle with many colours creating a light spectacle pleasing to the eye.

As part of the second stage, the Multimedia Bioeducation Centre was created on the grounds of Grodno Castle, where we will learn more about the nature of the Choina Mountain Reserve and the Owl Mountains. Right from the entrance we will be greeted by a hologram White Lady, who will lead us straight into the centre. In the first room, dedicated to bats, we will watch films in 3D technology on screens which have been integrated into the walls of the medieval castle. In the second hall, when the lights go out, we will see the four seasons in the Choina Reserve with the use of many special effects, including hologram technology.

In the last stage, a Tourist Service Centre was built in Zagórze Śląskie. Here, in addition to obtaining information on places worth visiting, we can see a sizeable aquarium with the fauna and flora of Lake Bystrzyckie. Apart from admiring fish in the aquarium, tourists can learn about the history of the creation of the Bystrzyckie Lake reservoir and benefit from educational lessons connected with ecology and bio-education.

 

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus

Zapraszamy na nową stronę


Jeśli szukasz informacji o programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - zapraszamy na nową stronę https://funduszeuedolnoslaskie.pl/

 

 

Jeśli szukasz informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  - pozostań na tej stronie .

This will close in 0 seconds