Ikona wyszukiwania Szukaj
Nasze serwisy
logo nagłówka2
Ikona kola zebatego - ustawienia
Ikona wersji kontrastowej
Ikona powiekszenia czcionki
Ikona zmniejszenia czcionki

Nasze serwisy

DIP

Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego w związku z pracami nad kształtem podejścia terytorialnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2021-2027

18.03.2020 Kategoria: Wiadomości

Szanowni Państwo,

prace dotyczące perspektywy finansowej 2021-2027 są na etapie wczesno-projektowym, zarówno budżet UE, jak i ostateczne wersje Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady dot. polityki spójności po 2020 roku nie są jeszcze znane. W związku z powyższym trudna jest do określenia także alokacja jaką będzie dysponował program regionalny, jak i brak jest szczegółowych ustaleń dotyczących m.in. zakresu wsparcia interwencji oraz jej podziału pomiędzy poziom krajowy i regionalny. Jednakże, aby sprawnie rozpocząć prace nad przygotowaniem perspektywy finansowej 2021+ Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 12 marca 2020 r. podjął decyzję w sprawie propozycji delimitacji podejścia terytorialnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2021-2027.Powyższa decyzja ma na celu rozpoczęcie dyskusji w zakresie wypracowania niezbędnych dokumentów programowych (tj. wymiaru terytorialnego) umożliwiających pełne wykorzystanie funduszy na poziomie regionalnym. Propozycja delimitacji wyznaczona zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 (oraz aktualizacją w ramach projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego), jest punktem wyjścia do dalszych prac nad kształtem i formą podejścia terytorialnego.Zgodnie z zapisami art. 22 projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz w ramach 5 celu polityki (CP 5) „Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych” inwestycje będą wspierane i wdrażane poprzez instrumenty terytorialne.Cel polityki 5 obejmuje następujące cele szczegółowe : 

  • wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego i bezpieczeństwa na obszarach miejskich;
  • wspieranie zintegrowanego lokalnego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego oraz bezpieczeństwa, w tym na obszarach wiejskich i przybrzeżnych, m.in. w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.W ramach w/w celów szczegółowych możliwe będzie wsparcie zadań przypisanych do następujących kategorii interwencji, określonych w załączniku nr 1 do projektu rozporządzenia ogólnego: 

  • Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i powiązanych usług turystycznych (KI 128);
  • Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury (KI 129);
  • Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa naturalnego i ekoturystyki (KI 130);
  • Fizyczna regeneracja i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych (KI 131).Zgodnie z zapisami art. 22 projektu rozporządzenia powyższe zadania mogą być wdrażane jedynie poprzez instrumenty terytorialne. Do realizacji podejścia terytorialnego w ramach RPO WD 2021-2027, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego, rekomendowane są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Inne Instrumenty Terytorialne/ Another Territorial Tools (ATT).Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to instrument terytorialny realizowany na podstawie strategii rozwoju lokalnego lub terytorialnego, zgodnie z art. 22 projektu rozporządzenia ogólnego. Z informacji przekazanych z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej instrument ZIT w perspektywie 2021-2027 może być delimitowany wyłączniena Miejskich Obszarach Funkcjonalnych (MOF) określonych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.Decyzja Zarządu Województwa Dolnośląskiego dotycząca realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wskazuje delimitację Miejskich Obszarów Funkcjonalnych tj. WrOF – Wrocławski Obszar Funkcjonalny, LGOF – Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjonalny, JOF – Jeleniogórski Obszar Funkcjonalny, WOF – Wałbrzyski Obszar Funkcjonalny. Przyjętym założeniem realizacji ZIT jest zaangażowanie minimum 70% jst wskazanych w delimitacji. Sugeruje się również, aby ciągłość geograficzna obszaru objętego instrumentem ZIT została zachowana. 

W przypadku instrumentu terytorialnego ATT (Another Territorial Tools/ Inne Instrumenty Terytorialne) zasady tworzenia i funkcjonowania są tożsame jak w przypadku instrumentu ZIT. ATT mogą być utworzone na obszarach nie objętych instrumentem ZIT i nie wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 jako Miejskie Obszary Funkcjonalne. 

W związku z powyższym w Decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego zaproponowano dwa obszary jako obszary strategicznej interwencji poza MOF w formule ATT, tj. Zachodni Obszar Strategicznej Interwencji oraz Południowy Obszar Strategicznej Interwencji (mapa w załączeniu). Podobnie jak w przypadku ZIT założeniem realizacji ATT jest zaangażowanie minimum 70% jst wskazanych w delimitacji.Wskazana powyżej delimitacja podejścia terytorialnego jest punktem wyjścia do dalszej dyskusji z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w celu określenia zakresu obszaru wsparcia w perspektywie 2021-2027. Zarząd Województwa Dolnośląskiego dąży do tego, aby założenie minimum 70% zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego z poszczególnych obszarów w tworzenie instrumentu, przyczyniło się do wsparcia w wymiarze terytorialnym całego obszaru województwa. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu realizacji wsparcia w ramach celu tematycznego CP5 niezbędne jest sformalizowanie instrumentów terytorialnych planowanych w ramach przyszłego programu regionalnego.W związku z powyższym zwracam się z prośbą o podjęcie działań mających na celu nawiązanie oddolnej współpracy, której efektem będzie podpisanie listów intencyjnych lub zawiązanie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w ramach planowanych do realizacji instrumentów terytorialnych tj. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) lub Innego Instrumentu Terytorialnego/Another Territorial Tool (ATT).Od zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego oczekuje się informacji zwrotnej dotyczącej porozumienia o współpracy (list intencyjny gmin/powiatów) w zakresie tworzenia instrumentu terytorialnego, z założeniem, że minimum 70% jst wskazanych w delimitacji obszaru powinno być zaangażowanych w tworzenie instrumentu terytorialnego. Celem nadrzędnym Zarządu Województwa Dolnośląskiego jest, aby cały obszar województwa był pokryty instrumentami terytorialnymi, ponieważ obszary nieobjęte instrumentami nie będą mogły korzystać ze wsparcia w ramach celu polityki 5.W wyniku dalszej dyskusji nie wyklucza się możliwości poszerzenia obszarów ZIT wskazanych w decyzji w wyniku oddolnej chęci współpracy innych JST nie wskazanych w MOF w SRWD,lub innych zmian w zakresie delimitacji w szczególności na granicach wskazanych obszarów ZITi ATT. Powyższe będzie możliwe od wyniku rozstrzygnięć na poziomie krajowym.W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przekazanie podpisanych listów intencyjnych lub deklaracji podpisania porozumienia dot. realizacji instrumentu terytorialnego wraz z określeniem zasięgu porozumienia, w formie papierowej do sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWD na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Gospodarki, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław oraz w wersji elektronicznej na adres: dpf@dolnyslask.pl w terminie do końca kwietnia 2020 r. Osobami prowadzącymi sprawę są: Justyna Kocór, justyna.kocor@dolnyslask.pl, tel. 71 776 95 64; Grzegorz Mikołajczyk, grzegorz.mikolajczyk@dolnyslask.pl, tel. 71 776 95 26.Jednostki samorządu terytorialnego, które w terminie wcześniejszym przesłały do UMWD deklaracje woli współpracy, proszę o potwierdzenie lub ewentualną aktualizację przekazanych dokumentów.Jednocześnie informuję, iż Departament Gospodarki zapewni dostęp do informacji obszarom zainteresowanym sformalizowaniem instrumentu terytorialnego oraz umożliwi organizację spotkań przedstawicieli poszczególnych obszarów z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, jeśli taka potrzeba zostanie zgłoszona. 

W chwili obecnej w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce preferowany jest kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, możliwe jest również zorganizowanie telekonferencji.W załączeniu przekazuję propozycję delimitacji podejścia terytorialnego określonego na podstawie Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 (oraz aktualizacją w ramach projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego) zgodnie z Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego.Jednocześnie zaznaczam, iż powyższe propozycje opierają się na projektach rozporządzeń Komisji Europejskiej,  które w dalszym ciągu są negocjowane między Państwami Członkowskimi oraz dyskusji roboczej z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. W związku z powyższym finalne postanowienia mogą przedstawiać inne rozstrzygnięcia. Ważne jest jednak rozpoczęcie prac roboczych przygotowujących nas do perspektywy 2021-2027. 

Poleć innym:

link do konta twitter link do konta facabook link do konta google plus

Zapraszamy na nową stronę


Jeśli szukasz informacji o programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - zapraszamy na nową stronę https://funduszeuedolnoslaskie.pl/

 

 

Jeśli szukasz informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  - pozostań na tej stronie .

This will close in 0 seconds