Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska
30.07.2014

Wyniki oceny merytorycznej w ramach naboru 71/K/4.6/2014

Zakończono ocenę merytoryczną w ramach naboru nr 71/K/4.6/2014 w ramach Priorytetu 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska”, Działania 4.6 „Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego” dla 3 złożonych wniosków o dofinansowanie. Oceny dokonano zgodnie z „Kryteriami wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013” zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący.
Pozytywnie oceniono 3 wnioski o dofinansowanie na całkowitą kwotę 9 401 400,00 PLN, w tym kwota dofinansowania 7 991 190,00 PLN. Wszystkie projekty spełniły kluczowe kryteria oceny merytorycznej.


Lista wniosków o dofinansowanie po ocenie merytorycznej.

Wszystkie wnioski o dofinansowanie spełniły wymogi merytoryczne i zostały przekazane do oceny strategicznej, dokonywanej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.


Punkty Informacyjno-Kontaktowe
Mazowiecka 17 pok. 0001
Wrocław
tel: (71) 776 91 42 lub (71) 776 91 20
email: rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD 

Do tej pory wydaliśmy 

3 820 384 115 

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5 020 703 265 zł 

Stan na 31 maja 2014 r.

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć